Sprawozdanie śródroczne Grupy Nordea za okres od stycznia do września 2008r
Bardzo dobre wyniki w obecnych warunkach rynkowych

* Przychody ogółem 5.949 mln EUR (5.744 mln EUR w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2007r.) wzrosły o 4%
* Przychody odsetkowe netto 3.707 mln EUR (3.139 mln EUR) zwiększyły się 18%
* Koszty wzrosły zgodnie z założeniami o 6,5%
* Zysk przed uwzględnieniem strat kredytowych osiągnął wartość 2.761 mln EUR (2.751 mln EUR)
* Straty kredytowe wyniosły 146 mln EUR (przed rokiem dodatnia kwota 54 mln EUR), współczynnik strat kredytowych wyniósł 8 punktów bazowych
* Wynik operacyjny na poziomie 2.615 mln EUR (2.805 mln EUR), co oznacza spadek o 7%
* Nie dokonano zmiany klasyfikacji oprocentowanych papierów wartościowych
* Zysk skorygowany o ryzyko w kwocie 1.795 mln EUR nie zmienił się (1.798 mln EUR na koniec września 2007r.) – lecz w obszarach dotyczących klientów wzrósł o 5%
* Współczynnik zwrotu na kapitale osiągnął poziom 15,7% (19,5%)
* Zysk na jedną akcję wyniósł 0,78 EUR (0,87 EUR)
* Współczynnik kapitałów pierwszego stopnia: 7,9% (7,9%), nie uwzględniając przepisów przejściowych
* Nordea oczekuje, że zysk skorygowany o ryzyko za cały rok, w porównaniu z rokiem ubiegłym, nie zmieni się

Utrzymanie mocnej pozycji w obszarach dotyczących klientów

* Kontynuacja obsługi klientów – wzrost akcji kredytowej o 14%
* Zwiększenie marż na kredytach korporacyjnych i kredytach hipotecznych
* Utrzymanie mocnej bazy finansowania – pomimo kryzysu na rynku
* Silny i zróżnicowany portfel kredytowy
* Wzrost kwoty ogólnej depozytów o 13%, a wzrost w stosunku rocznym w trzecim kwartale wyniósł 16%
* Dobre wyniki działalności na rynkach kapitałowych, wynikającej z transakcji zlecanych przez klientów
* Wysoki wzrost zysków w Nowych Rynkach Europejskich.

- Bardzo się cieszę, że Nordea znowu może ogłosić bardzo dobre wyniki kwartalne, pomimo gwałtownych negatywnych zmian na rynkach finansowych. Nasze segmenty klientów i inicjatywy rozwojowe w dalszym ciągu osiągają zaplanowane wyniki, utrzymujemy także wysoki poziom dochodowości. Jednakże, zaobserwowaliśmy znaczny wzrost niepewności i ryzyka zarówno na rynku finansowym oraz w zakresie rozwoju danych makroekonomicznych. Niemniej jednak, jesteśmy pewni siebie i dobrze przygotowani, zważywszy na wysoką dochodowość, jakość portfela kredytowego oraz zróżnicowaną bazę finansowania, do stawienia czoła czasom osłabienia działalności gospodarczej. Dlatego też wierzę, że jesteśmy w bardzo dobrej pozycji wyjściowej, by osiągać znacznie lepsze wyniki niż rynek w przyszłych okresach. – powiedział Christian Clausen, Prezes Zarządu Grupy Nordea.