Ruszają poręczenia kredytów dla przedsiębiorców
Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z dziewiętnastoma bankami komercyjnymi, uruchamiając tym samym system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego". Umowy dotyczą poręczeń kredytów udzielanych w trybie indywidualnym.

Umowę z BGK podpisały: Alior Bank S.A., Bank BPH S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Bank Millennium S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Pekao S.A., Bank PKO BP, Bank Pocztowy S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, BRE Bank S.A., DNB Nord Polska S.A., Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., HSBC Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz West LB Bank Polska S.A.

System poręczeniowy w sposób zdecydowany zwiększy dostępność przedsiębiorców do zewnętrznego finansowania - powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu BGK.

Cieszymy się, że ten program rusza i jest tak duże zainteresowanie banków. Będziemy obserwować korzyści jakie da on przedsiębiorcom - powiedział Włodzimierz Grudziński, doradca prezesa Związku Banków Polskich.

Wprowadzenie nowych rozwiązań było możliwe dzięki zmianom w prawie - 2 kwietnia Sejm znowelizował ustawę o Banku Gospodarstwa Krajowego. 19 maja 2009 r. Rada Ministrów przyjęła program wspierania przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK. Zlikwidowano dwa fundusze poręczeniowe - Fundusz Poręczeń Unijnych oraz Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych, których środki zasiliły fundusz statutowy Banku. Teraz poręczeń i gwarancji do kwoty 10 mln euro będzie udzielał BGK we własnym imieniu i na własny rachunek.

Głównym celem nowego systemu poręczeniowego jest zwiększenie dostępu do kredytów dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz wsparcie realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Poręczeniami udzielanymi przez BGK we własnym imieniu i na własny rachunek mogą być objęte w szczególności projekty realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także projekty infrastrukturalne oraz związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w tym realizowane z wykorzystaniem środków publicznych.

Poręczenie BGK jest formą zabezpieczenia spłaty kredytu w przypadku gdy przedsiębiorca nie ma wystarczającego majątku lub nie chce go wykorzystywać na częściowe zabezpieczenie kredytu. Poręczeniem można objąć maksymalnie do 80% kwoty kredytu. Poręczenia będą udzielane od 100 tys. złotych do 10 mln euro (równowartość w złotych przeliczona wg kursu średniego waluty Tabeli NBP nr 1 - w 2009 r. jest to kwota nie wyższa niż 41.721.00 zł).

Z tytułu udzielenia poręczenia BGK pobiera opłatę prowizyjną. Jest ona wpłacana z góry za okresy roczne, naliczona od kwoty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu aktualnej na początek każdego kolejnego roku. Podstawowa stawka wynosi 2,0% dla poręczenia i 2,5% dla gwarancji rocznie i ma zastosowanie do wyliczenia opłaty prowizyjnej w przypadku gdy marża Banku udzielającego kredytu Klientowi wynosi nie więcej niż 5,0%. Jeśli marża Banku wynosi więcej niż 5,0% - opłata prowizyjna wynosi 3% dla poręczenia i 3,5% dla gwarancji.

BGK pobiera też opłatę prowizyjną za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji, zgodnie z Taryfą opłat i prowizji obowiązującą w BGK. Opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu wynosi 0,5% od wnioskowanej kwoty poręczenia/gwarancji (max. 5 000 zł). W przypadku udzielenia poręczenia/gwarancji lub wydania promesy, opłata za rozpatrzenie wniosku pomniejsza wartość opłaty prowizyjnej od poręczenia/gwarancji; w przypadku decyzji negatywnej - opłata nie podlega zwrotowi

Podstawowym zabezpieczeniem poręczenia spłaty kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu". BGK może wystąpić o dodatkowe zabezpieczenie, jeśli ryzyko wypłaty zobowiązania jest wysokie.