Rusza ustawa o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych dla osób bezrobotnych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy przeznaczonych na pomoc w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest przygotowany do niezwłocznej realizacji wypłat tak, żeby osoby uprawnione mogły skorzystać z pomocy tak szybko, jak będzie to możliwe - powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu BGK.

Po podjęciu pozytywnej decyzji na temat przyznania pomocy osobie bezrobotnej, starosta będzie przekazywał informację do realizacji Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Środki na realizację wypłat rat pomocy pochodzą będą z Funduszu Pracy. Zasady przekazywania i rozliczania środków Funduszu Pracy pomiędzy BGK a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej reguluje podpisana dzisiaj umowa. Bank niezwłocznie po otrzymaniu decyzji starosty będzie dokonywał wypłat rat pomocy na rachunek wskazany przez instytucję kredytującą (określony w decyzji starosty) informując jednocześnie osobę, która korzysta z pomocy o zrealizowanej płatności.

Zwrot pomocy nastąpi po dwuletnim okresie karencji i będzie się odbywał w formie nieoprocentowanych rat spłacanych w ciągu kolejnych ośmiu lat na rachunek Urzędu Pracy, bez udziału BGK.