Rośnie biznes Kredyt Banku
Grupa Kredyt Banku zarobiła w III kwartale 99,4 mln zł netto, o prawie 10% więcej niż w trzecim kwartale 2006 roku. Znacząco, bo do 363 mln zł wzrosły przychody operacyjne, głównie w efekcie wzrostu portfela kredytowego.

Zysk netto w III kwartale wyniósł 99,4 mln zł, wobec 90,3 mln zł wypracowanych przed rokiem, natomiast zysk brutto 132,5 mln zł w porównaniu do 102,5 mln zł w trzecim kwartale 2006 roku.

Wynik z tytułu odsetek po trzech kwartałach 2007 roku wyniósł 635 mln zł i był o 9,3% wyższy od osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 14,9% w stosunku do trzech kwartałów 2006 roku.

Po trzech kwartałach 2007 roku Grupa wypracowała zysk netto w wysokości 281 mln zł w porównaniu z 387 mln zł wypracowanymi w ciągu trzech kwartałów 2006 roku.
Zysk brutto po trzech kwartałach 2007 roku wyniósł 363 mln zł w porównaniu z 392 mln zł po trzech kwartałach 2006. Obniżenie jego poziomu wynikało głównie ze sprzedaży wierzytelności w II kwartale 2006 roku. Łączny wynik na sprzedaży wierzytelności wyniósł wówczas 145 mln zł (wpływ na wynik brutto).

Koszty funkcjonowania Grupy wyniosły 698 mln zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku były wyższe o 5,7%. Wskaźnik koszty do dochodów za trzy kwartały 2007 roku wyniósł 68,8% i był o 4,3 p.p. wyższy niż przed rokiem. Na wzrost wskaźnika wpływ miała przywoływana wcześniej transakcja sprzedaży wierzytelności. W ujęciu III kwartał 2007 do III kwartału 2006 wskaźnik ten spadł o 7,8 p.p.

Portfel depozytów klientów wzrósł w ciągu 12 miesięcy o 9% w porównaniu ze stanem na koniec września 2006 roku.

Systematycznie rośnie aktywność biznesowa Kredyt Banku. Na koniec III kwartału bank obsługiwał 949 tys. klientów. Portfel należności brutto od klientów Grupy rośnie - wartość zwiększyła się o 12% w stosunku do II kwartału 2007 roku i o 28,9% w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku. W ujęciu rok do roku wartość nowo udzielonych kredytów wzrosła ponaddwukrotnie.

W III kwartale 2007 roku bank udzielił 6.900 kredytów mieszkaniowych na łączną kwotę 1 093 mln zł. Wartość brutto portfela kredytów mieszkaniowych była wyższa o 22,3% niż przed 3 miesiącami i o 81,4% niż przed rokiem. W III kwartale tego roku wartość portfela należności nieregularnych obniżyła się o 5,9%, natomiast w ciągu 12 miesięcy o 36,3%. W efekcie wskaźnik jakości portfela NPL (kredyty nie pracujące) Grupy w III kwartale 2007 roku poprawił się o 1,9 p.p., a w ciągu 12 miesięcy o 7,8 p.p.
Na koniec września 2007 roku wskaźnik pokrycia należności, dla których zidentyfikowano przesłanki utraty wartości odpowiadającymi im odpisami na utratę wartości utrzymuje się na poziomie 63,3%.

O 5,3% zwiększyła się liczba kont oszczędnościowych w stosunku do końca II kwartału br. i o 39,3% w stosunku do analogicznego okresu 2006 roku. Obecnie KB prowadzi 298 tys. kont oszczędnościowych dla klientów indywidualnych. Wartość środków na tych rachunkach na koniec III kwartału 2007 roku wyniosła ponad 4,5 mld zł.

W III kwartale o prawie 18 tys. (czyli o 10,8%) wzrosła liczba wydanych kart kredytowych i na koniec okresu wyniosła 175 tys. sztuk.
Wzrasta liczba klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji - na koniec III kwartału wynosiła 265 tys. i była o 24,4% większa niż przed rokiem. Liczba przelewów za pośrednictwem KB24 wzrasta z kwartału na kwartał. W ciągu III kwartału bank zrealizował prawie 3 mln takich transakcji, czyli o 34,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość kredytów udzielonych firmom z sektora msp w ciągu III kwartału wzrosła o 8,7%, a wartość środków zdeponowanych na rachunkach bieżących o 10,1%.
Narastająco po trzech kwartałach 2007 dynamika przyrostu liczby umów leasingowych wyniosła 291% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Od ubiegłego roku Kredyt Bank realizuje projekt rozbudowy sieci o 120 nowych jednostek (zakończy się w 2008 roku). Do końca września uruchomiono 48 nowych jednostek.

Sprzedaż kredytów i pożyczek detalicznych przez Żagiel w III kwartale 2007 roku była o 15,9% wyższa niż w II kwartale i osiągnęła wartość 557 mln zł. Wartość portfela brutto w porównaniu do II kwartału 2007 roku wzrosła o 9,7%, a w porównaniu do III kwartału 2006 roku o 30,5%.