Program Rodzina na Swoim - Kredyt Hipoteczny z dopłatą
Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania udzielane są przez:

 • Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. - wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach PKO BP SA począwszy od 24 stycznia 2007 roku
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe - wnioski o kredyt preferencyjny można składać począwszy od 19 lutego 2007 roku w placówkach SKOK wymienionych w sekcji zatytułowanej "Instytucje finansowe udzielające kredytów preferencyjnych"

 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze - wnioski o kredyt preferencyjny można składać począwszy od 1 maja 2007 roku w placówkach GBW SA oraz w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze - przyjmują wnioski o kredyt preferencyjny od 15 czerwca 2007 roku w placówkach BPS SA oraz w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

 • Bank Pocztowy S.A. - przyjmuje wnioski o kredyt preferencyjny w oddziałach Banku Pocztowego od 1 lipca 2007 roku
 • Bank Polska Kasa Opieki S.A. - przyjmuje wnioski o kredyt preferencyjny w oddziałach Pekao SA od 2 lipca 2007 roku
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze - przyjmują wnioski o kredyt preferencyjny od 1 sierpnia 2007 roku w placówkach MBR SA oraz w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych.

 • Alior Bank SA -wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach Alior Banku SA począwszy od 2 kwietnia 2009 roku.
 • Getin Bank SA DomBank Hipoteczny Oddział w Łodzi - wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach Getin Banku SA począwszy od 1 kwietnia 2009 roku.
 • Pekao Bank Hipoteczny S.A. - wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach Pekao Banku Hipotecznego SA począwszy od 1 kwietnia 2009 roku.
 • Bank BPH S.A. - umowa podpisana w dniu 08 czerwca 2009 roku - wnioski o kredyt preferencyjny można składać począwszy od 15 czerwca 2009 roku.
 • Noble Bank SA - umowa podpisana w czerwcu 2009 roku - wnioski o kredyt preferencyjny można składać w oddziałach Noble Banku SA od dnia 1 lipca 2009 roku.

Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione, do których zaliczono:

 • banki,
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe.

Kredytów preferencyjnych nie udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

 • Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr docelowych kredytobiorców tj. osób, które są lub były stroną umowy kredytu preferencyjnego i zostały w nim zarejestrowane.
 • Podstawą do udzielania kredytów z dopłatami do oprocentowania przez instytucje ustawowo upoważnione jest podpisanie z BGK Umowy określającej zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat, a także zakres i terminy składania informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych.

 • Lista instytucji upoważnionych do udzielania kredytów preferencyjnych będzie uzupełniana o kolejne instytucje, w następstwie podpisywanych umów.

Beneficjenci programu (docelowy kredytobiorca)

Kredyty preferencyjne mogą uzyskać:

 • oboje małżonków,
 • osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno:
 • małoletnie dziecko,
 • dziecko, bez względu na jego wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny,
 • dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach.

Jeżeli w ocenie instytucji udzielającej kredytów preferencyjnych docelowy kredytobiorca (oboje małżonków lub osoba samotnie wychowująca dziecko) nie posiada zdolności kredytowej, umowa o kredyt preferencyjny może być zawarta również przez inne osoby, które z docelowym kredytobiorcą są spokrewnione lub spowinowacone a mianowicie przez zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, ojczyma, macochę lub teściów docelowego kredytobiorcy.

Zasady stosowania dopłat

 • Umowę o kredyt z dopłatami z Funduszu Dopłat docelowy kredytobiorca może podpisać tylko jeden raz.
 • Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli osoba ubiegająca się o kredyt, w dniu zawarcia umowy nie posiada prawa własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym (prawo własności lub współwłasności, prawo spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie) lub nie jest najemcą lokalu mieszkalnego.
 • Pisemne oświadczenie o spełnieniu tego warunku jest składane przez osobę ubiegającą się o kredyt równocześnie z zawarciem umowy.
 • Ustawa dopuszcza stosowanie dopłat, w przypadku, gdy na dzień zawarcia umowy docelowy kredytobiorca jest najemcą, bądź przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, pod warunkiem, że wraz z zawarciem umowy zobowiąże się on do:
 • rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego
 • wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze prawo lokatorskie lub do zrzeczenia się tego prawa w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania prawa własności lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, bądź pozwolenia na użytkowanie wybudowanego domu jednorodzinnego. W przypadku nie spełnienia tego warunku docelowy kredytobiorca jest obowiązany do pisemnego poinformowania banku o braku wykonania zobowiązania w terminie 14 dni od upływu terminu jego wykonania. Zaistnienie takiej sytuacji skutkuje wypowiedzeniem umowy kredytu preferencyjnego i postawieniem wierzytelności w stan wymagalności, podobnie jak w przypadku uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu docelowego kredytobiorcy za przestępstwa popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.
 • Dopłata stanowi równowartość 50% odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty według stopy referencyjnej (stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dopłat), obowiązującej w dniu naliczania dopłaty.
 • Dopłaty są stosowane przez 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek i przekazywane każdorazowo po spłacie przez docelowego kredytobiorcę całości należnej raty kapitałowej oraz odsetek.
 • Docelowy kredytobiorca spłaca odsetki w wysokości równej różnicy pomiędzy kwotą odsetek naliczonych przez bank według stopy procentowej określonej w umowie kredytu preferencyjnego a dopłatą do odsetek naliczoną według zasad określonych w ustawie.
 • Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku postawienia wierzytelności wynikającej z umowy kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności.
 • Dopłaty podlegają zwrotowi do Funduszu Dopłat w przypadku postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności ze względu na:
 • wykorzystanie kredytu w całości lub części niezgodnie z celem, na jaki został udzielony kredyt,
 • nie wykonanie złożonego w dniu zawarcia umowy przez docelowego kredytobiorcę zobowiązania do wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje docelowemu kredytobiorcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, lub zrzeczenia się tego prawa/ rozwiązania umowy najmu (przysługujące docelowemu kredytobiorcy na dzień zawarcia umowy kredytu) w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/domu jednorodzinnego na które został udzielny kredyt,
 • uzyskanie informacji o prawomocnym skazaniu za przestępstwo popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego.
 • Podstawę naliczenia dopłaty stanowi pozostająca do spłaty kwota kredytu preferencyjnego
 • w przypadku, gdy powierzchnia dla lokalu mieszkalnego nie przekracza 50 m2, a dla domu jednorodzinnego 70 m2, jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia pozostającego do spłaty,
 • w przypadku, gdy powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przekracza odpowiednio 50 m2 i 70 m2, jako podstawę naliczenia dopłat przyjmuje się część zadłużenia pozostającego do spłaty stanowiącego iloczyn równowartości tego zadłużenia i wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 (dla lokali)/ 70 m2 (dla domu) i powierzchni użytkowej finansowanego lokalu/domu jednorodzinnego.
 • Powierzchnia użytkowa kredytowanego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nie może przekraczać odpowiednio 75 m2 i 140 m2.
 • Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt nadbudowy, przebudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub koszt adaptacji budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu na cele mieszkalne, na który został udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych.

Lokal mieszkalny lub dom muszą być położone na terenie RP.

źródło: BGK