Potwierdzenie siły rynkowej Banku Pekao SA
Bank Pekao SA osiągnął w drugim kwartale 2009 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości613 mln złotych, o 8,3% wyższy niż w poprzednim kwartale, pomimo wciąż nieprzychylnego otoczenia makroekonomicznego. Skonsolidowany zysk netto po sześciu miesiącach 2009 r. wyniósł 1 179 mln zł i był o 26,9% niższy niż po pierwszym półroczu 2008 r. (wyłączając zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjnej CDM Pekao). Wysoka dochodowość została potwierdzona wskaźnikiem ROE na poziomie 14,3%.

Koszt ryzyka w drugim kwartale wyniósł 0,73% (0,66% narastająco po sześciu miesiącach 2009 r.), potwierdzając przewagę konkurencyjną Banku Pekao SA w zakresie zarządzania ryzykiem. Potwierdzeniem mocnej struktury kapitałowej i doskonałej płynności Banku jest wzrost współczynnika wypłacalności do 14,5% oraz poprawa wskaźnika kredytów do depozytów do poziomu 88,2%.

Takie wyniki Banku Pekao SA zostały osiągnięte dzięki:

  • dodatniej kwartalnej dynamice zysku operacyjnego (+14,1% kw./kw.), która umożliwiła osiągnięcie poziomu 1621 mln zł zysku operacyjnego po pierwszym półroczu 2009 r. (spadek o 19,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 r.);
  • kontynuowaniu ścisłej kontroli kosztów, co wpłynęło na obniżenie kosztów operacyjnych o 1,7% w ujęciu rocznym do poziomu 1863 mln złotych, przy minimalnym wzroście w drugim kwartale (+1,4% kw./kw.);
  • konsekwentnie konserwatywnemu podejściu do ryzyka, które zaowocowało w pierwszym półroczu 2009 r. kosztem ryzyka na poziomie 0,66%.

Wysokość marży odsetkowej netto w drugim kwartale pozostawała pod presją, chociaż zauważalne już były pierwsze oznaki stabilizacji, co widać po minimalnym spadku o 0,1 pp. w ujęciu kwartalnym. Wynik odsetkowy netto po drugim kwartale zmniejszył się zaledwie o 3,9%. Wynik z opłat i prowizji (działalność bankowa plus związana z rynkiem kapitałowym) zwiększył się w ujęciu kwartalnym o 4,7%. Wynikało to ze wzrostu wyniku z opłat i prowizji pochodzących z działalności bankowej, a także pierwszych sygnałów poprawy wyniku z opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym (fundusze inwestycyjne i działalność maklerska). Po pierwszym półroczu wynik z opłat i prowizji wyniósł 1 082 mln złotych, 12% mniej w porównaniu do analogicznego okresu 2008 r.

Dzięki utrzymaniu efektywnego systemu zarządzania ryzykiem, koszt ryzyka po 6 miesiącach 2009 r. był zgodny z oczekiwaniami i wyniósł 0,66%. Wskaźnik kredytów nieregularnych w drugim kwartale 2009 r. osiągnął poziom 6,7% i był niższy w porównaniu z poprzednim rokiem o 0.4 pp. 

Mocna struktura bilansu oraz wysoka płynność zostały utrzymane, a wskaźnik kredytów do depozytów po drugim kwartale 2009 r. na poziomie 88,2% jest znacznie poniżej średniej dla sektora bankowego. W pierwszym półroczu 2009 r. Bank nadal koncentrował się na działalności komercyjnej. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych zwiększyła się o 37%, natomiast sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 25% w porównaniu do pierwszego półrocza 2008 r.

Oszczędności klientów detalicznych osiągnęły poziom 45 267 mln złotych, wykazując dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym (+11,6%), podczas gdy depozyty klientów korporacyjnych wyniosły 48 459 mln złotych i wzrosły o 3,7% względem I połowy 2008 r.  

Nie ulega wątpliwości, że efektywne zarządzanie ryzykiem i ścisły monitoring produktów kredytowych we współpracy z klientem, stanowią podstawę dobrych wyników osiągniętych przez Bank Pekao w pierwszym półroczu 2009 r. i potencjalnie jeszcze lepszych wyników w przyszłości" - powiedział Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Zarządu Banku Pekao SA. „Polaryzacja globalnych rynków finansowych na skutek kryzysu jest coraz wyraźniejsza i przejawia się podziałem na dwa obozy - zwycięzców i przegranych. Jestem pewien, że ta tendencja już wkrótce będzie widoczna również w polskim sektorze bankowym, który ujawni swoich zwycięzców."

„Byliśmy w stanie rozwinąć naszą działalność komercyjną i poprawić wyniki finansowe w ujęciu kwartalnym pomimo działania w nadal trudnym otoczeniu gospodarczym, a także pokazując po raz kolejny nasze spójne podejście do zarządzania ryzykiem" - powiedział Luigi Lovaglio, I Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Banku. „Finalizujemy prace nad planem wzrostu na 2010 r., opartym na zwiększeniu jakości usług poprzez nowe podejście do satysfakcji klienta zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a także na nowym wizerunku Banku Pekao SA."