Kredyt Bank: Wzrost efektywności, stabilna płynność i kapitały
W II kwartale br. Grupa Kredyt Banku znacząco poprawiła wyniki. Zysk netto Grupy w II kwartale wyniósł 40,6 mln zł, a za I półrocze 4 mln zł. Aż o 10,5 p.p. poprawił się r/r wskaźnik koszty/dochody – do poziomu 64,3% w II kwartale br. Grupa zanotowała wzrost przychodów odsetkowych netto, m.in. dzięki zwiększeniu marży na depozytach detalicznych. Współczynnik wypłacalności Grupy wyniósł 10,78%.

Główne dane

• 40,6 mln zł zysku w II kwartale
• Zysk operacyjny w II kwartale br. (przed rezerwami) na poziomie 137,4 mln zł, drugim co do wielkości w ciągu 2 lat
• Wskaźnik kredyty/depozyty z uwzględnieniem finansowania walutowego z KBC na poziomie 77,3%, poprawa o 9,2 p.p. r/r
• 10,5 p.p. niższy wskaźnik koszty/dochody - 64,3%
• Łączny wynik netto z tytułu odsetek oraz prowizji w II kwartale br. wyższy o 6,1% niż przed rokiem
• Wzmocnienie funduszy własnych banku przez pożyczkę podporządkowaną 165 mln CHF

- Sytuacja rynkowa nadal jest trudna, ale mimo to w naszych wynikach widzimy stabilny wzrost przychodów operacyjnych netto Grupy. Dzięki koncentracji na lokatach mamy zdywersyfikowaną bazę depozytową, co wraz ze wsparciem z KBC zapewnia nam bardzo dobrą płynność. Współczynnik wypłacalności dla Grupy znacznie przekracza wymagania regulatora i wynosi 10,78% – powiedział Maciej Bardan, Prezes Zarządu Kredyt Banku. Zysk operacyjny za II kwartał br. (przed rezerwami) był o 42% wyższy niż przed rokiem i wyniósł 137,4 mln zł.

To drugi najwyższy zysk operacyjny w ciągu ostatnich dwóch lat. Zysk netto Grupy za II kwartał wyniósł 40,6 mln zł. Efekt przyniósł program optymalizacji kosztów – w II kwartale były one niższe o 14% niż przed rokiem i wyniosły 247,9 mln zł. Koszty osobowe obniżyły się o 34,2 mln zł (24,4%). Ograniczono koszty reklamy i promocji, doradztwa oraz opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

W II kwartale 2009 roku wskaźnik koszty/dochodów wyniósł 64,3%, w porównaniu do 74,8% przed rokiem. Redukcja zatrudnienia w I półroczu wyniosła 513 etatów w całej Grupie i pozwoliła na zmniejszenie kosztów osobowych o ponad 15% r/r. - Już widać, że wprowadzony w ubiegłym roku program racjonalizacji kosztów przynosi efekty – spadek wskaźnika koszty/dochody o 10,5 p.p. w stosunku do II kw. ubiegłego roku to dobry wynik. Eliminujemy nadmierne, nieuzasadnione koszty, ale w żaden sposób nie traci na tym biznes, co widać po systematycznie rosnącej stronie przychodowej. Wciąż mamy duży margines do osiągania przychodów. - dodał M. Bardan.

Wyniki z tytułu odsetek oraz z tytułu prowizji i opłat wzrosły w II kwartale do poziomu 342,5 mln zł, i były o 6,1% wyższe niż w II kwartale ubiegłego roku. Na wyższy wynik z tytułu prowizji i opłat miał głównie wpływ wynik z kart kredytowych, których liczba w II kwartale zwiększyła się o 26 tys. szt. Dochód operacyjny netto w II kwartale wyniósł 385,3 mln zł i był o 0,2% wyższy niż przed rokiem.
Baza depozytów klientowskich wzrosła o prawie 16 % r/r. W ciągu II kwartału Grupa obniżyła o 4,9 p.p. wskaźnik kredyty/depozyty, do poziomu 124,7%.
W II kwartale 2009 roku Grupa utworzyła rezerwy w wysokości 89 mln zł, głównie w segmencie consumer finance. Wskaźnik jakości portfela należności brutto Grupy pogorszył się nieznacznie o 0,4 p.p. i wyniósł 5,7%.

Aktywność biznesowa

Wzrost portfela kredytów korporacyjnych i SME na dzień 30.06.2009 roku w stosunku do 30.06.2008 roku wyniósł 16,5%. Na koniec II kwartału 2009 roku, w porównaniu do końca I kwartału br., wzrost liczby kart kredytowych wyniósł 5,1%, zaś w stosunku do końca II kwartału 2008 roku aż 64,8%. Zaowocowało to wzrostem przychodów netto z tytułu opłat i prowizji dotyczących kart kredytowych z poziomu 3,7 mln zł w I półroczu 2008 roku do 7,5 mln zł w I półroczu 2009 roku.

Portfel depozytów klientów wzrósł o 15,7% w porównaniu ze stanem na koniec II kwartału 2008 roku. Największy wzrost zanotowano w portfelu depozytów terminowych klientów detalicznych w kwocie ok. 2,2 mld zł.

Bank kontynuuje budowę stabilnej bazy depozytowej, w II kwartale proponował konkurencyjne warunki oprocentowania Konta Oszczędnościowego, co zaowocowało wzrostem środków zdeponowanych na tych rachunkach o 1,4 mld zł. Na koniec czerwca 2009 bank prowadził 423 tys. kont oszczędnościowych, w II kwartale ich liczba wzrosła o 5,7%, a w ciągu ostatniego roku o 20,5%. Systematycznie rośnie liczba użytkowników KB24 – na koniec II kwartału wynosiła 352 tys.

 

II kw. 2009 I kw. 2009 II kw. 2008

ROR – liczba

596 tys.

593 tys.

578 tys.

Konto Oszczędnościowe – liczba

423 tys.

400 tys.

351 tys.

Karty kredytowe (KB łącznie z Żagiel S.A.) – liczba

534 tys.

508 tys.

324 tys.

Kredyty mieszkaniowe – liczba nowo udzielonych

1,5 tys.

2,1 tys.

11,7 tys.

Kredyty mieszkaniowe – wartość nowo udzielonych

270 mln

415 mln

  1 691 mln

KB 24 – liczba użytkowników

352 tys.

347 tys.

306 tys.

KB 24 – liczba przelewów realizowanych w kwartale

4,2 mln

4 mln

3,6 mln

Placówki KB

402

401

392

Placówki Żagla

261

349

312źródło: Kredyt Bank