ING Bank Śląski: Informacja na temat wyniku finansowego
Biorąc pod uwagę sytuację na rynku finansowym oraz w trosce o jednolitą i rzetelną komunikację ze wszystkimi interesariuszami, zarząd ING Banku Śląskiego podjął decyzję o opublikowaniu wstępnej informacji o wyniku finansowym za 2008 rok. Według wstępnych, niezaudytowanych danych, w 2008 roku bank odnotował skonsolidowany zysk netto na poziomie ok. 480 mln zł w porównaniu z 631 mln zł w 2007 roku.

Jednym z kluczowych czynników, mających wpływ na poziom wyniku rocznego, jest dokonana aktualizacja wyceny posiadanego przez bank portfela papierów dłużnych wyemitowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim euroobligacji. W rezultacie powyższej aktualizacji wycena portfela polskich obligacji znajdujących się w posiadaniu banku została obniżona o ok. 290 mln zł, i o analogiczną kwotę uległy obniżeniu dochody osiągnięte w IV kwartale ub.r.

Gdyby nie konieczność uwzględnienia wyniku z aktualizacji wyceny portfela obligacji Skarbu Państwa wynik netto za 2008 rok w ujęciu skonsolidowanym wyniósłby ok. 700 mln zł.

Ponadto, oprócz spadku cen obligacji emitowanych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, na wynik banku wpływ miała wielkość utworzonych rezerw na należności kredytowe oraz z tytułu instrumentów pochodnych w wysokości istotnie wyższej niż w poprzednich okresach sprawozdawczych.

W przypadku utrzymania tego portfela obligacji w bilansie do terminu ich zapadalności, nastąpi odwrócenie efektu powyższej wyceny obligacji i w kolejnych okresach sprawozdawczych, bank uzyska dochód tożsamy z obecnie wykazaną obniżką ich wartości.

Jednocześnie zarząd banku pragnie podkreślić, że dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie mają charakter wstępny i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą podlegać audytowi.