II subskrypcja Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express w Deutsche Bank PBC
Deutsche Bank PBC prowadzi zapisy w ramach drugiej subskrypcji Certyfikatów strukturyzowanych Chiński Express emitowanych przez Deutsche Bank AG. Instrumentem bazowym Certyfikatów jest indeks HSCEI, odzwierciedlający zachowanie się akcji największych i najbardziej płynnych chińskich spółek notowanych na giełdzie w Hong Kongu. Zapisów można dokonywać w Oddziałach Deutsche Bank PBC S.A. do 28 sierpnia br.

Certyfikaty Chiński Express są dopuszczonym do publicznego obrotu w Polsce instrumentem finansowym o max. 3-letnim horyzoncie czasowym emitowanym przez Deutsche Bank AG - Oddział w Londynie. Subskrypcja, która potrwa do 28 sierpnia 2009 r. skierowana jest zarówno do Klientów indywidualnych, jak i firm. Emisja Certyfikatów przewidziana jest na 7 września 2009, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do jej odwołania.

Konstrukcja Certyfikatów Chiński Express pozwala na osiąganie zysków zarówno w przypadku wzrostu cen akcji spółek notowanych w ramach indeksu HSCEI, jak i w okresie stagnacji. Instrument oferuje potencjał uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu w postaci kuponu w wysokości 13,50% - 17,50% w skali roku, przy czym jego ostateczna wartość zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Zgodnie z założeniami strategii instrument będzie podlegał obserwacjom w okresach 6 – miesięcznych od daty emisji. Emitent zakłada możliwość wcześniejszego wykupu Certyfikatów, jeżeli wartość indeksu w Dacie danej Obserwacji osiągnie poziom równy lub wyższy od Poziomu Początkowego indeksu. Wcześniejszy wykup będzie oznaczał wypłacenie kuponu i zakończenie inwestycji.

Wysokość kuponu wzrasta liniowo wraz z długością okresu inwestycji według zasady:

Pierwsze 6 miesięcy inwestycji: kupon = 1 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/ 2
Drugie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 2 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/2
Trzecie 6 miesięcy inwestycji: kupon = 3 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/2
Czwarte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 4 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/2
Piąte 6 miesięcy inwestycji: kupon = 5 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/2
Szóste 6 miesięcy inwestycji: kupon = 6 x (13.50 – 17.50% w skali roku)*/2

* Ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Ryzyko dla Inwestora ograniczone jest poprzez mechanizm tzw. „poduszki finansowej”. Bariera na poziomie 70% Poziomu Początkowego indeksu HSCEI powoduje, że zainwestowany kapitał jest chroniony przed spadkami na rynku akcji pod warunkiem, że indeks HSCEI nie spadnie w jakimkolwiek dniu inwestycji więcej niż o 30% od Poziomu Początkowego.

Certyfikaty są denominowane w złotych. Okres zapadalności produktu wynosi maksymalnie 3 lata, przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wykupu instrumentu zgodnie z określonym scenariuszem. Wartość nominalna (a zarazem cena emisyjna) 1 certyfikatu to 100 złotych, przy czym zapisów można dokonywać minimalnie na 10 certyfikatów.

Podstawowe parametry Certyfikatów

Forma prawna: Certyfikat
Emitent: Deutsche Bank AG, Londyn
Waluta: PLN
Cena Emisji: 100 PLN za jeden certyfikat
Minimalna kwota inwestycji: 1000 PLN (10 certyfikatów)
Aktywo bazowe: Indeks HSCEI
Zapadalność: 3 lata
Zakończenie subskrypcji: 28 sierpnia 2009
Data emisji: 7 września 2009
Dzień ustalenia Poziomu Początkowego indeksu HSCEI: 7 września 2009
Dzień ustalenia Poziomu Końcowego indeksu HSCEI: 7 września 2012
Dzień Zapadalności: 14 września 2012
Dni Obserwacji: 8 marca i 7 września 2010, 7 marca i 7 września 2011, 7 marca i 7 września 2012
Poziom Początkowy: oficjalny kurs zamknięcia indeksu HSCEI z Dnia ustalenia Poziomu Początkowego
Poziom Końcowy: oficjalny kurs zamknięcia indeksu HSCEI z Dnia ustalenia Poziomu Końcowego
Kupon: 13.50 – 17.50% w skali roku*
Bariera: 70% poziomu początkowego
Ochrona kapitału: 100%, pod warunkiem, że indeks HSCEI nie przekroczy poziomu Bariery w żadnym dniu inwestycji

*Ostateczna wartość kuponu zostanie podana przez Emitenta nie później niż 1 dzień przed końcem subskrypcji.

Obrót Certyfikatami / Wykup przez Emitenta

Subskrypcja potrwa do 28 sierpnia 2009 r. W tym czasie produkt jest dostępny za pośrednictwem Oddziałów Deutsche Bank PBC S.A. Emisja Certyfikatów przewidziana jest na 7 września 2009 r., przy czym Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania emisji.

Po zamknięciu subskrypcji Deutsche Bank AG planuje złożenie wniosku o dopuszczenie Certyfikatów Chiński Express do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ryzyko związane z inwestycją w Certyfikaty Chiński Express

Certyfikaty Chiński Express posiadają wbudowaną “poduszkę finansową”, która pozwala częściowo ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Inwestor poniesie ryzyko utraty zainwestowanego kapitału, jeśli indeks HSCEI spadnie w którymkolwiek momencie trwania inwestycji poniżej bariery w wysokości 70% wartości początkowej z dnia emisji, a jego wartość w dacie zapadalności będzie niższa niż wartość początkowa indeksu.

źródło: Deutsche Bank PBC