Emisja obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Bank Handlowy w Warszawie S.A. przeprowadzi emisję obligacji w celu finansowania Krajowego Funduszu Drogowego. Umowę w tej sprawie podpisali Prezes Zarządu BGK Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu Banku Handlowego Sławomir Sikora oraz Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Handlowego Witold Stępień.

BGK uzgodnił dokumentację programową dla emisji obligacji własnych przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych finansowanych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Wszystkie emitowane w ramach programu obligacje posiadać będą pełną gwarancję Skarbu Państwa. Decyzja Rady Ministrów w tej sprawie oczekiwana jest w najbliższych dniach, w związku z czym pierwsza emisja na kwotę 600 mln zł jest planowana na początek sierpnia.

Ze względu na strukturę i cel finansowania uprawniający do określania emitowanych papierów jako obligacji infrastrukturalnych, będzie to pierwszy tego typu program emisyjny wprowadzony na polski rynek kapitałowy - powiedział Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu BGK.

Sprzedaż papierów w ramach pierwszej emisji odbędzie się poprzez propozycję nabycia skierowaną do wybranych adresatów. Emitowane obligacje mają mieć zapadalność do 3 lat. Oprocentowanie papierów oparte będzie na zmiennej stopie procentowej, a wysokość marży ponad stawkę referencyjną ustalona zostanie ostatecznie na podstawie prowadzonego wśród potencjalnych inwestorów book-buildingu.

Podstawę dokonywania wypłat oraz zaciągania zobowiązań na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego, stanowi Plan finansowy KFD na 2009 rok, opracowany i uzgodniony zgodnie ze znowelizowaną 22 maja 2009 r. Ustawą o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. W planie tym łączne wydatki Funduszu ujęto w kwocie 16,5 mld zł, w tym 14,3 mld zł na finansowanie inwestycji, odnowy i utrzymania dróg, natomiast wielkość emisji obligacji BGK na rzecz Funduszu ustalono na poziomie 7,85 mld zł. Aktualnie wartość programu obejmuje kwotę 600 mln zł, jednak uzgodniona dokumentacja przewiduje możliwość elastycznego zwiększenia jego wartości. Parametry obligacji emitowanych w ramach wskazanej kwoty, tj. zapadalność obligacji, rodzaj oprocentowania, wielkość serii będą dopasowane do sytuacji Krajowego Funduszu Drogowego i aktualnych warunków rynkowych.

Program ma charakter parasolowy, a więc dystrybucja obligacji może odbywać się zarówno w formie indywidualnych propozycji nabycia, jak i w formie oferty publicznej, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz ustawie o spółkach publicznych. Dystrybuowane w ramach oferty publicznej papiery zostaną wprowadzone na regulowany rynek pozagiełdowy i będzie to najprawdopodobniej MTS - CeTO SA.

Jako bank, który został wybrany w drodze przetargu mamy ogromną satysfakcję, gdyż to jeszcze jeden dowód na to, że nasza oferta dla sektora publicznego jest konkurencyjna. Ważne jest także to, że w czasie spowolnienia gospodarczego wybrano bank, który pozytywnie wyróżnia się wśród innych instytucji finansowych stabilną bazą kapitałową i znakomitą płynnością. Cieszę się z zaufania jakim sektor publiczny obdarzył bank o którym klienci mówią "bezpieczny port na trudne czasy" - powiedział Sławomir S. Sikora, Prezes Zarządu Banku Handlowego S.A.

Bank Handlowy w Warszawie S.A., posiada bogatą ofertę i doświadczenie w obsłudze sektora publicznego, m.in.: od stycznia 2008 r. obsługuje Miasto Stołeczne Warszawa, zaś od czerwca jest organizatorem Programu Emisji Obligacji Miasta Białystok do łącznej kwoty 100 mln zł. Dodatkowo w chwili obecnej Bank jest jednym z Organizatorów Programu Obligacji dla Miasta Warszawa na kwotę 4 mld zł. W poprzednich latach współorganizował program emisji obligacji przychodowych dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy na kwotę 600.000.000 zł, w ramach którego jak dotychczas wyemitowano 320 mln zł. Ponadto Bank jako lider na rynku kart przedpłaconych dostarcza do ponad 40 ośrodków pomocy społecznej w kraju zasiłkowe karty przepłacone (obecnie 80 tys. aktywnych kart). Bank wprowadził jako pierwszy unikatowa ofertę depozytową dla sądów i prokuratur.

Nasz udział w tym projekcie jest potwierdzeniem, iż jako dom maklerski bierzemy aktywny udział w budowie nowych rynków i możliwości inwestycyjnych dla naszych klientów. W przypadku przeprowadzania emisji w trybie oferty publicznej, a podpisywana umowa przewiduje taką opcje, papiery będą zdematerializowane a przeprowadzenie transakcji nastąpi z wykorzystaniem systemu rozliczeniowego KDPW. Taki sposób uprości procedury rozliczeniowe i umożliwi szybkie wprowadzenie obligacji do notowań aby zwiększyć zainteresowanie inwestorów. Jesteśmy przekonani, że sukces tej emisji przyczyni się do szybszego rozwoju publicznego rynku obligacji zachęcając zarówno emitentów jak i inwestorów do aktywnego uczestniczenia w tym segmencie rynku - powiedział Witold Stępień, Prezes Domu Maklerskiego Banku Handlowego.

Ze względu na możliwość wysokokwotowych wolumenów oferowanych papierów, dokumentacja programowa przewiduje również możliwość przystępowania do Programu dodatkowych dealerów i oferujących, w zależności od takiego zapotrzebowania. Będzie to jednak wcześniej indywidualnie ustalane pomiędzy Emitentem i Organizatorem.