Dobre wyniki finansowe spółek Grupy WARTA w drugim kwartale 2009 roku
Zarówno majątkowa, jak i życiowa Warta wypracowały zysk w drugim kwartale tego roku. TUiR Warta osiągnęło w tym okresie 23,3 mln zł zysku netto, zaś TUnŻ Warta 10,6 mln zł. Jest to zdecydowana poprawa w stosunku do pierwszego kwartału.
Przypis składki Grupy Warta w pierwszych sześciu miesiącach był wyższy od ubiegłorocznego o 21,8% i wyniósł 2,3 mld zł. Złożyło się na niego 1 mld zł składki TUiR Warta oraz 1,3 mld zł zebranych przez towarzystwo życiowe.

TUiR WARTA

Zysk TUiR Warta w drugim kwartale wyniósł 23,3 mln zł i w porównaniu do poprzedniego kwartału jest wyższy o 64,9 mln zł. Taki rezultat jest efektem poprawy wyniku z działalności technicznej, który wyniósł 9 mln zł. Wpłynęła na to poprawa przebiegów szkodowych oraz niższy poziom kosztów administracyjnych.

Jednocześnie Spółka poprawiła wyniki z działalności inwestycyjnej, które w pierwszym kwartale były zdeterminowane przez niekorzystną sytuację na rynkach kapitałowych.
Mimo dobrego wyniku w drugim kwartale, pierwsze półrocze Spółka zamknęła ujemnym wynikiem finansowym w wysokości 18,4 mln zł. Było to spowodowane głównie intensyfikacją prac i nakładów poniesionych na poprawę procesu likwidacji szkód, a także rozwój i wsparcie sieci sprzedaży.

Składka przypisana brutto po pierwszych sześciu miesiącach ukształtowała się na poziomie 1,021 mld zł i była wyższa o ponad 2,5 mln zł (o 0,2%) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Składka zarobiona na udziale własnym wyniosła 860,1 mln zł, a więc o 38,2 mln zł więcej niż po dwóch kwartałach 2008 roku, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w samym drugim kwartale tego roku (6,9%).
Wzrost sprzedaży odnotowano głównie w produktach w linii korporacyjnej (o 10,4%), ubezpieczeń majątkowych (o 6,5%), a także ubezpieczeń komunikacyjnych (o 3%).

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego na koniec czerwca 2009 roku wyniosły odpowiednio: wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi – 232%, wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami – 117,5%.

TUnŻ WARTA

Po pierwszym półroczu br. TUnŻ Warta wypracowało 19,5 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 7,4 mln zł (o 61,6%) w stosunku do analogicznego okresu ub. r. Spółka poprawiła o 62% wynik techniczny, który wyniósł na koniec czerwca 2009 roku 24,6 mln zł.

W I półroczu 2009 roku wprowadzono nowe produkty, tj: Program Inwestycyjny Eko Energia oraz Program Inwestycyjny Złoty Procent. Przypis z ich sprzedaży w drugim kwartale wyniósł 51,4 mln zł, co pozwoliło na powrót z sukcesem na rynek tego rodzaju produktów.

W I półroczu uzyskano rekordowy przypis składki brutto życiowej WARTY w wysokości 1,3 mld zł – wyższy o 413,8 mln zł (46,4%) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost, który jest notowany od pięciu kwartałów, pozwolił osiągnąć życiowej Warcie udział w rynku na poziomie 9,8% na koniec marca 2009 roku (w porównaniu z 2% po pierwszym kwartale ub. r.).

Spółka życiowa utrzymuje na poziomie wyższym od wymogów ustawowych wskaźniki bezpieczeństwa finansowego – na koniec czerwca 2009 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 181,7%, podczas gdy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 114%.

W drugim kwartale życiowa Warta wypracowała 10,6 mln zł zysku netto, co wskazuje na poprawę o 1,7 mln zł w stosunku do wyników z pierwszego kwartału 2009 r. Taki rezultat udało się osiągnąć dzięki konsekwentnej poprawie wyniku technicznego z 11,1 mln zł
w pierwszych trzech miesiącach do 13,5 mln zł w kolejnym kwartale.

źródło: Kredyt Bank