Xelion rozwija ofertę produktów inwestycyjnych
Doradcy Finansowi Xelion wprowadzili do swojej oferty kolejne produkty inwestycyjne, przygotowane przez Pioneer Pekao TFI oraz ING TFI. Oferta inwestycyjna firmy Xelion. Doradcy Finansowi jest jedną z najszerszych na rynku.
Od końca września w ofercie Doradców Finansowych Xelion znajduje się subfundusz działający w ramach ING Parasol SFIO pod nazwą ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitału 90. Produkt adresowany jest do osób, które planują oszczędzanie przez okres co najmniej 2,5 roku, oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych oraz akceptują umiarkowane ryzyko, które wiąże się z możliwością wahań wartości ich inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Głównym założeniem Subfunduszu jest ochrona kapitału na poziomie 90% najwyższej wartości jednostki uczestnictwa. W praktyce oznacza to niedopuszczenie do spadku wartości jednostki uczestnictwa poniżej 90% najwyższej historycznej wartości. W tym celu zarządzający będzie stosował aktywną alokację i tzw. instrumenty pochodne (opcje, futures).
Subfundusz będzie inwestował od 0-30% swoich aktywów w akcje największych spółek europejskich wchodzących w skład indeksu DJ EuroStoxx 50.

Doradcy Finansowi Xelion rozszerzyli również ofertę Pioneer Pekao TFI, oferując program inwestycyjny SuperBasket, który umożliwia zbudowanie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Program stwarza możliwość inwestowania w sposób systematyczny jednocześnie w kilka funduszy Pioneer tworzących tzw. Portfel Funduszy. W ramach Programu Super Basket dostępne są trzy Portfele różniące się strategią. Głównym założeniem tego produktu jest uśrednianie ceny dzięki systematycznym wpłatom. W rezultacie zajmowanie pozycji w portfelu docelowym jest rozłożone w czasie i niwelowany jest problem zakupu na „górce”, jak to ma miejsce w przypadku inwestycji jednorazowej. Pierwsza minimalna wpłata wynosi 5000 zł. Przez cały okres uczestnictwa w programie można dowolnie wpłacać i wypłacać środki, jednak suma wpłat pomniejszona o kwoty dokonanych odkupień jednostek uczestnictwa nie może być niższa od kwoty 5000 zł. Program umożliwia wybór portfela o preferowanych proporcjach części udziałowej i obligacyjnej, z ekspozycją na rynki kapitałowe o największym potencjale (Europa Wschodnia, Daleki Wschód, Rynki Rozwinięte).

W ofercie Xelion znajdują się także subfundusze wchodzące w skład funduszu parasolowego Pioneer FIO.
W ramach Pioneer FIO Xelion wdrożył subfundusze: Pionier Lokacyjny, Pioneer Dochodu MIX 20, Pioneer Wzrostu i Dochodu MIX 40 oraz Pioneer Wzrostu MIX 60. Pioneer Lokacyjny kierowany jest głównie do klientów zainteresowanych bezpiecznymi, średnioterminowymi formami inwestowania. Inwestycje Subfunduszu koncentrują się głównie na obligacjach z rynku polskiego oraz państw europejskich. Tak wyważona polityka inwestycyjna sprawia, że wartość jednostki uczestnictwa Subfunduszu ulega niewielkim wahaniom. Subfundusze MIX lokują swoje aktywa zarówno w dłużne papiery wartościowe, jak i w akcje najlepszych polskich oraz europejskich firm. Dochodowość oraz poziom bezpieczeństwa inwestycji zależy od proporcji pomiędzy częścią dłużną i akcyjną danego Subfunduszu. Im większa jest część dłużna portfela Subfunduszu, tym jest on bezpieczniejszy, a zysk zbliżony do dochodowości funduszy obligacyjnych. Udział akcji w portfelu podnosi poziom ryzyka, ale zwiększa potencjał Subfunduszu, a więc stwarza szansę na uzyskanie atrakcyjnych zysków.

Oferta Xelion została rozszerzona również o Pioneer Surowców i Energii - subfundusz wchodzący w skład funduszu Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. Aktywa Subfunduszu są lokowane przede wszystkim w jednostki uczestnictwa funduszy zagranicznych, których rentowność jest powiązana z rentownością rynków surowcowych. Inwestycja w Pioneer Surowców i Energii stwarza możliwość dywersyfikacji oszczędności w obszarach rynków innych niż typowe rynki akcji czy obligacji. Aktywa Subfunduszu są lokowane głównie w tytuły uczestnictwa 2 funduszy zagranicznych oraz tytuły uczestnictwa 2 subfunduszy funduszy zagranicznych (do 50% w fundusz Pioneer Funds austria – Gold Stock, do 50% w fundusz Pioneer Funds austria – Energy Stock, do 50% w subfundusz Pioneer Funds – Commodity alpha oraz do 50% w subfundusz Pioneer S.F. – EUR Commodities).Tags: