Wzrost sprzedaży i umocnienie pozycji na rynku
Po trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 533,2 mln zł, czyli 9,1% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku. Zwrot z kapitału (ROE) na koniec września br. osiągnął poziom 21,1%.

W III kwartale br. skonsolidowany zysk netto wyniósł 198,1 mln zł, co oznacza wzrost o 26,3% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Główne czynniki wpływające na wzrost wyników finansowych Banku w ciągu trzech kwartałów br.:

• wzrost wyniku z tytułu odsetek do poziomu 780,2 mln zł, czyli o 13% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. dzięki wzrostom wartości kredytów oraz depozytów,
• wzrost dochodów z tytułu prowizji i opłat do 687,1 mln zł, czyli o 30,0% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. dzięki wzrostom prowizji i opłat z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat dotyczących kart płatniczych i kredytowych,

W ciągu trzech kwartałów br. ING Bank Śląski zanotował wzrost dochodów powtarzalnych, wypracowanych na działalności podstawowej. Na koniec września wynik przed kosztami ryzyka wyniósł 562,8 mln zł i był wyższy o 24% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

- Od początku br. Bank podejmuje działania, których celem jest podnoszenie atrakcyjności oferty skierowanej do Klientów. Wprowadzanie nowych produktów i usług, promocje cenowe oraz dalsza poprawa jakości obsługi przełożyły się na wzrost sprzedaży oraz umocnienie pozycji na rynku. Szczególnie cieszy nas wzrost udziału w rynku depozytów gospodarstw domowych, który na koniec września br. przekroczył poziom 9,2% w porównaniu z 8,97% na koniec pierwszego półrocza br. To rekordowy poziom w historii Banku – powiedział Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego.

- Szybko rozwija się bankowość korporacyjna i detaliczna. Wzrost dochodów w obu obszarach działalności jest równomierny i wynosi blisko 23%. Wartość kredytów udzielonych firmom była wyższa o 26%, a depozytów o 15% w porównaniu z analogicznym okresem 2006 roku. Bardzo dobre osiągnięcia Bank zanotował w obszarze bankowości detalicznej. Wzrost wartości kredytów wyniósł blisko 34%, a środków powierzonych przez klientów detalicznych 28%.

Wzrost w kluczowych obszarach działalności w ciągu 3 kwartałów 2007 roku:
• wzrost wartości Otwartych Kont Oszczędnościowych w złotych o 25% do 17 572 mln zł z 14 104 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost wartości aktywów funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez bank o 75% do 8 281 mln zł z 4 721 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost liczby Otwartych Kont Oszczędnościowych w złotych o 40% do 1 233 tys. z 884 tys. na koniec września 2006 roku,
• wzrost salda złotowych kredytów hipotecznych udzielonych klientom detalicznym o 104% do 2 099 mln zł z 1 027 mln zł na koniec września 2006 roku (wartość sprzedaży nowych kredytów osiągnęła poziom 1 216 mln zł w porównaniu z 562 mln zł na koniec września 2006 roku - wzrost o 116%),
• wzrost wartości kredytów dla małych firm o 39% do 796 mln zł z 574 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost akcji kredytowej dla klientów korporacyjnych o 26% (niemal dwukrotnie szybciej niż na rynku) do 12 246 mln zł z 9 715 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost depozytów klientów korporacyjnych o 15% do 14 229 mln zł z 12 326 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost dochodów ze sprzedaży produktów rynków finansowych wśród średnich i dużych firm o 49% do 65 mln zł z 43,7 mln zł na koniec września 2006 roku,
• wzrost wartości podpisanych umów leasingowych o 390% do 298 mln zł z 61 mln zł na koniec września 2006 roku (efekt współpracy ze spółkami leasingowymi - ING Lease i ING Car Lease),
• wzrost zysku netto ING Securities do poziomu 53,4 mln zł, czyli o 40% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

Analiza wyników finansowych

Na koniec września br. wartość aktywów Grupy ING Banku Śląskiego wyniosła 53 070 mln zł. W porównaniu z III kwartałem 2006 oznacza to wzrost o 14%.

Rachunek zysków i strat

Dochody z działalności operacyjnej uzyskane przez grupę kapitałową ING Banku Śląskiego S.A. na koniec września 2007 r. wyniosły 1 604,0 mln zł i były wyższe o 244,7 mln zł, tj. o 18,0% w porównaniu do wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Dochody odsetkowe na koniec września 2007 r. wyniosły 780,2 mln zł i były wyższe o 89,3 mln zł, tj. o 12,9% w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Wielkość tych dochodów była efektem dobrych wyników komercyjnych, zarówno w obszarze pozyskiwania depozytów jak również w zakresie akcji kredytowej.

Dochody z tytułu prowizji i opłat na koniec września br. wyniosły 687,1 mln zł, co oznacza wzrost o 158,6 mln zł, tj. o 30,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W porównaniu do 9 miesięcy 2006 r. odnotowano wzrost prowizji i opłat z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizji maklerskich oraz prowizji i opłat dotyczących kart płatniczych i kredytowych.W strukturze dochodów prowizyjnych największy udział posiadały prowizje i opłaty z tytułu dystrybucji jednostek uczestnictwa TFI, prowizje z tytułu usług związanych z rachunkami bieżącymi, z operacji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych oraz prowizje maklerskie.

Pozostałe dochody na koniec września br. wyniosły 136,6 mln zł i były niższe o 3,2 mln zł, tj. o 2,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych linii biznesowych w tworzeniu dochodu z działalności operacyjnej.

W obszarze bankowości detalicznej na koniec września br. uzyskano dochody na poziomie 863,0 mln zł, co oznacza wzrost o 160,8 mln zł, tj. o 22,9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zasadniczy wpływ na wielkość dochodów segmentu detalicznego w okresie 9 miesięcy br. miał przyrost dochodów z działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyższe były również dochody z tytułu udziałów w PTE . Lekki wzrost odnotowano również w zakresie dochodów ze sprzedaży produktów Pionu Rynków Finansowych. Dochody bankowości detalicznej stanowiły 53,8% wyniku z działalności operacyjnej wobec 51,7% na koniec września 2006 r.

Dochody w obszarze bankowości korporacyjnej na koniec września br. wyniosły 536,5 mln zł wobec 437,6 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wzrost dochodów wynikał przede wszystkim z dobrych wyników w zakresie działalności depozytowo-kredytowej i rozliczeniowej, wyższe były również dochody ze sprzedaży produktów Pionu Rynków Finansowych oraz dochody uzyskane z transakcji na rynkach kapitałowych. Dochody bankowości korporacyjnej stanowiły 33,4% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego ich udział wynosił 32,2%.

Dochody z operacji własnych Grupy po 9 miesiącach br. wyniosły 204,5 mln zł wobec 219,5 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Dochody generowane w obszarze rynków finansowych uzyskane na koniec września br. wyniosły 102,2 mln zł i były wyższe o 10,0 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dochody generowane w obszarze ALCO na koniec września br. wyniosły 102,3 mln zł wobec 127,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Dochody z operacji własnych Grupy stanowiły 12,8% dochodów z działalności operacyjnej, podczas gdy na koniec września 2006 r. ich udział wynosił 16,1%.

Koszty ogółem na koniec września 2007 roku wyniosły 1 041,1 mln zł i były wyższe o 135,8 mln zł, tj. o 15,0% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Koszty osobowe po 9 miesiącach br. wyniosły 493,6 mln i były wyższe o 75,6 mln zł, tj. o 18,1% od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost kosztów osobowych spowodowany był indeksacją płac oraz wyższymi kosztami wynagrodzeń na skutek powiązania systemu motywacyjnego z wynikami Banku.

Amortyzacja po 9 miesiącach 2007 r. wyniosła 105,8 mln zł i była niższa o 0,8 mln zł, tj. o 0,7% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Koszty marketingu na koniec września 2007 roku wyniosły 43,9 mln zł i były wyższe o 3,5 mln zł, tj. o 8,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Pozostałe koszty na koniec września 2007 r. wyniosły 397,8 mln zł i były wyższe o 57,5 mln zł, tj. o 16,9% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost kosztów był głównie spowodowany prowadzeniem projektów strategicznych zmierzających do dalszego udoskonalenia procesów oraz optymalizacji struktur sprzedaży.

Saldo odpisów na utratę wartości aktywów finansowych i rezerw na zobowiązania pozabilansowe na koniec września 2007 r. było dodatnie i wyniosło 100,2 mln zł. Główną pozycję stanowiły dochody w kwocie 68,6 mln zł, uzyskane ze spłaty części należności z portfela kredytów straconych przeniesionych w poprzednich latach do ewidencji pozabilansowej. Równocześnie dokonano rozwiązania odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w wysokości 31,6 mln zł.

Wynik finansowy brutto uzyskany na koniec września 2007 r. wyniósł 663,1 mln zł wobec 600,0 mln zł w porównywalnym okresie roku ubiegłego. Wynik finansowy netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej ukształtował się na poziomie 533,2 mln zł i był o 44,4 mln zł, tj. o 9,1% wyższy w stosunku do września 2006 r.

Więcej: na oficjalnej stronie ING Bank Śląski