Społecznie odpowiedzialni w Kredyt Banku
Kredyt Bank zajął 10. miejsce w rankingu „Good Company Ranking 2007”miesięcznika „Manager Magazine”. Oceniano realizację idei odpowiedzialnego biznesu w polskich firmach.

Bank zaliczono do firm, które ze społecznej odpowiedzialności potrafią uczynić innowacyjną strategię zarządzania, dbają o transparentność procedur i finansów oraz wykazują się sporą aktywnością w działalności społecznej. Kredyt Bank uzyskał 2272 punkty na 2500 możliwych.
„Realizacja idei CSR skutkuje wzmocnieniem wizerunku i wiarygodności firmy. Dlatego też Kredyt Bank stara się traktować CSR jako codzienną praktykę poprzez działalność opartą na etyce biznesu, relacjach z pracownikami i działalności społecznej.” - powiedziała Monika Nowakowska, dyrektor Biura Public Relations Kredyt Banku.

Ankieta, która składała się z 48 zamkniętych pytań, obejmowała 5 głównych kategorii: ogólną, kontakty z klientami, kontakty z partnerami biznesowymi, stosunek do pracowników i działania społeczne.
Ranking CSR „Good Company Ranking 2007” przygotował miesięcznik „Manager Magazin” przy współpracy z niezależnym konsultantem od spraw CSR - Bolesławem Rokiem, wspieranym przez Prof. Witolda Orłowskiego oraz pod patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Programu ONZ ds. Rozwoju ( UNDP) oraz Global Compact, w ramach inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ.

***
CSR, czyli idea odpowiedzialnego biznesu, zakłada prowadzenie działalności z uwzględnieniem wartości etycznych, praw człowieka i praw pracowniczych, rozwoju społeczności oraz ochrony środowiska naturalnego.
Etyka w biznesie i prowadzenie interesów w sposób odpowiedzialny społecznie zaczyna mieć coraz większe znaczenie, a pozytywny wizerunek firmy stanowi także jej kapitał. Wyraża się ona m.in. zwiększoną lojalnością konsumentów oraz lepszym stopniem penetracji rynku.

Kredyt Bank od kilku lat realizuje politykę CSR na płaszczyźnie etyki biznesu, relacji z pracownikami i relacji społecznych.
W firmie obowiązują „Kodeks Etyki Pracowników Kredyt Banku” i „Kodeks Postępowania Członków Grupy KBC”, który podkreśla, że Grupa uznaje etykę i uczciwość za wartości o fundamentalnym znaczeniu dla działalności wszystkich swoich spółek.
Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, zamieszczonych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005". Zgodnie z nimi w banku obowiązują Regulaminy Rady Nadzorczej i Zarządu, a także Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Wprowadzono też m.in. regulacje dotyczące inwestowania na własny rachunek, pełnienia funkcji w organach statutowych innych spółek czy dotyczące kredytowania.

Co dwa lata bank ocenia poziom satysfakcji pracowników. W 2006 wprowadzono program „Talent Management”, który ma na celu rozwój i planowanie ścieżki kariery kandydatów na przyszłych menedżerów.

Kredyt Bank czynnie angażuje się w działalność charytatywną, sponsorską i CSR, koncentrując swoje działania na wspieraniu najmłodszych i najbardziej potrzebujących.
W 2006 roku bank wsparł finansowo i rzeczowo około 120 instytucji, pomagając w leczeniu i rehabilitacji dzieci, wspierając rodziny ofiar katastrofy budowlanej w Chorzowie, a także bliskich poległych górników z kopalni Halemba.