Santander Consumer Bank - Pożyczka Hipoteczna
snatander consumer bankPOŻYCZKA
HIPOTECZNA W SANTANDER CONSUMER

 


1. WSTĘP 

Pożyczka hipoteczna w Santander
Consumer Bank jest pożyczką która może być przeznaczona na dowolny cel, nie związany z prowadzoną przez Klienta
działalnością gospodarczą, której zabezpieczeniem jest
zawsze hipoteka na nieruchomości


2.
KREDYTOBIORCA

Kredytobiorcą może zostać osoba
fizyczna spełniająca następujące warunki:

 • Obywatelstwo polskie lub obywatelstwo obcego
  państwa

 • Miejsce zamieszkania w Polsce potwierdzone w formie
  meldunku stałego bądź czasowego, na okres nie
  krótszy niż okres spłaty

 • Uregulowany stosunek do służby wojskowej
  (w przypadku nieuregulowanego stosunku do służby
  wojskowej istnieje możliwość udzielenia pożyczki,
  jeśli zostaną spełnione warunki określone przez Bank)

 • Zdolność kredytową

 • WIEK KREDYTOBIORCY - osoba, której dochody
  stanowią główne źródło spłaty kredytu, w dniu 
  spłaty ostatniej raty nie może przekroczyć 70
  roku życia

 


3.  OKRES
KREDYTOWANIA, WYSOKOŚĆ I SPŁATA POŻYCZKI

1.  Wysokość kredytu:

 • Maksymalna kwota pożyczki
  do 60% aktualnej
  wartości rynkowej nieruchomości

 • Dodatkowo możemy
  skredytować opłatę za
  sporządzenia operatu szacunkowego

 • Minimalna kwota pożyczki
  wynosi:

  • 10 000 PLN dla pożyczek
   złotowych

  • 60 000 PLN dla pożyczek
   walutowych


2. Okres kredytowania:

 • Maksymalny okres kredytowania wynosi
  258 miesięcy
  (21,5 roku)
 • Okres kredytowania liczy się od dnia
  podpisania umowy
  pożyczki i dzieli się na:

  • Okres wykorzystania pożyczki
   związany z karencją
   w spłacie kapitału kredytu - maksymalnie 12
   miesięcy, od dnia podpisania umowy kredytowej
  • Dodatkowy okres karencji, po zakończeniu
   okresu
   wykorzystania - maksymalnie 6 miesięcy
  • Okres spłaty - maksymalnie 240
   miesięcy (20 lat)
   od dnia końca okresu wykorzystania kredytu i/lub
   dodatkowego okresu karencji

 

3. Spłata kredyty:

 • Spłata może następować w dwóch
  wariantach:
  - rat malejących
  - rat równych
  Termin spłaty raty należy do decyzji Klienta.
 • W przypadku uzyskania karencji w spłacie
  kapitału,
  odsetki naliczane od faktycznie wykorzystanej
  pożyczki będą podlegały spłacie w okresach
  miesięcznych
 • Nadpłata pożyczki na wniosek
  Kredytobiorcy, może
  powodować obniżenie wysokości rat kapitałowo
  -odsetkowych lub skrócenie okresu kredytowania
 • W przypadku pożyczki udzielonej w
  walucie CHF spłata
  następuje po kursie sprzedaży danej waluty

 

 


4.
ZABEZPIECZENIE POŻYCZKI

Obligatoryjne:

 • Hipoteka ustanowiona na nieruchomości
  stanowiącej
  własność kredytobiorcy lub osoby trzeciej
 • Weksel własny in blanco wraz
  z deklaracją wekslową
  z wystawienia Kredytobiorcy
 • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
  nieruchomości,
  obejmującej pełny zakres ubezpieczenia
 • Przejściowe:

 • Do czasu przedłożenia odpisu z księgi
  wieczystej
  z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz Banku,
  prawnym zabezpieczeniem pożyczki mogą być
  następujące zabezpieczenia przejściowe:

  • Opłata na pokrycie kosztu ryzyka
   ustanowienia
   hipoteki pobierana przez Bank i każdorazowo
   doliczana do kwoty pożyczki z zastrzeżeniem, że
   pożyczka nie może przekroczyć 60% wartości
   rynkowej nieruchomości
  • Poręczenie wekslowe osoby (osób)
   trzeciej
  • Kaucja lub cesja praw z rachunku
   lokat
   terminowych lub rachunków bankowych wraz
   z blokadą tych rachunków

  W przypadku, gdy Kredytobiorcą jest
  osoba samotna, jedyny
  żywiciel rodziny lub, gdy kredytuje się 60% wartości
  rynkowej nieruchomości, wymagana jest obligatoryjnie
  cesja praw z posiadanej polisy (polis) ubezpieczenia na
  życie Kredytobiorcy, w wysokości co najmniej równej kwocie
  udzielonej pożyczki.


5.
OPROCENTOWANIE POŻYCZKI

Oprocentowanie
standardowe:

Santander
Consumer Bank
Waluta
/ kwota kredytu % *
do 30%
(30,50>% (50,60>%
CHF 5.56 5.76 5.96
PLN 6.94 7.14 7.34


5. OPŁATY I
PROWIZJE

POBIERZ
PEŁNĄ TABELĘ OPŁAT I PROWIZJI
(PDF)


6. WYMAGANE
DOKUMENTY

Rodzaj
dokumentów
Lista
dokumentów
Dokumenty obligatoryjne

 • dowód osobisty/karta pobytu
  zezwalająca na osiedlenie bądź na zamieszkanie na czas
  oznaczony
 • paszport lub inny dokument ze zdjęciem
 • książeczka wojskowa - mężczyźni
  do 28 roku życia (do końca roku kalendarzowego)

Dokumenty finansowe

 • zaświadczenie o dochodach

Dokumenty uzupełniające

 • orzeczenie sądu lub akt notarialny
  o ustanowieniu rozdzielności majątkowej
 • prawomocny wyrok sądu w przypadku
  osób rozwiedzionych lub pozostających w separacji

Dokumenty nieruchomości

 • operat szacunkowy
 • dokument, na podstawie którego
  Kredytobiorca nabył prawo do nieruchomości
 • aktualny odpis z księgi wieczystej
 • w uzasadnionych przypadkach inne
  dokumenty dotyczące stanu prawn

POBIERZ
ZAŚWIADCZENIE O ZAROBKACH
(PDF)