Rządy Belgii, Luksemburga i Holandii inwestują 11,2 mld EUR w Fortis
Wspólne działanie trzech rządów i organów nadzorczych w poszczególnych państwach w celu wsparcia Fortisu – informacje szczegółowe.

* Rządy Belgii, Luksemburga i Holandii inwestują 11,2 mld EUR w Fortis Bank w poszczególnych krajach
* Fortis sprzeda swoje udziały w ABN AMRO (RFS Holdings)
* Maurice Lippens rezygnuje z Rady Nadzorczej Fortis
* Z uwagi na zmianę strategii, osłabione środowisko biznesowe i decyzję o dalszej redukcji ryzyka w bilansie, całkowite korekty wartości mają wynieść około 5 mld EUR po opodatkowaniu w trzecim kwartale
* Powyższe działania prowadzą do uzyskania szacowanego kapitału podstawowego Fortis wynoszącego około 30 mld eur. W efekcie powstaje nadwyżka kapitału podstawowego Fortis w wysokości 9,5 mld eur a wskaźnik kapitału podstawowego Banku wynosi powyżej 9% (Bazylejska Umowa Kapitałowa –Basel I) na koniec trzeciego kwartału 2008 roku. Przekłada się to na wskaźnik całkowitego kapitału regulacyjnego dla Fortis Banku w wysokości 13%.
* Ogłoszona sprzedaż udziału w RFS Holdings spowoduje utratę wartości, która potencjalnie negatywnie wpłynie na kapitał podstawowy.

Fortis i rządy Belgii, Holandii i Luksemburga ogłosiły, że zawarły umowę, na mocy której rząd Belgii zgodził się zainwestować 4,7 mld eur w Fortis Bank (Belgia), rząd Holandii zgodził się zainwestować 4,0 mld eur w Fortis Bank Nederland (Holding) N.V., a rząd Luksemburga zainwestuje 2,5 mld eur w Fortis Banque Luxembourg SA.

– Działania podjęte przez rządy Belgii, Luksemburga i Holandii są oznaką zaufania do Fortis oraz wsparcia klientów i wszystkich innych interesariuszy – powiedział Dyrektor Generalny Fortis Filip Dierckx. – Działania te zapewnią siłę i stabilność finansową dla dalszego rozwoju naszej firmy.

Zbycie działalności ABN AMRO

Sprzedaż udziału w RFS Holdings będzie dotyczyć nabytej działalności ABN AMRO, z wyłączeniem Zarządzania Aktywami (które przeniesiono już w drugim kwartale 2008 roku).
Sprzedaż ta, po cenie poniżej ceny nabycia wynoszącej 24 mld EUR, doprowadzi do utraty wartości aktywów. Owa utrata wartości nie wpłynie na całkowity kapitał regulacyjny. Jednak cena sprzedaży poniżej 12 mld eur wywarłaby negatywny wpływ na kapitał podstawowy.

Oczekiwane korekty wartości w trzecim kwartale

Z uwagi na zmianę strategii, osłabione środowisko biznesowe i decyzję o dalszej redukcji ryzyka w bilansie całkowite korekty wartości mają wynieść około 5 mld eur po opodatkowaniu w trzecim kwartale, co jest między innymi wynikiem odroczonych aktywów podatkowych, wartości firmy od odrębnie zarządzanych aktywów i portfela kredytów strukturalizowanych.

W ramach portfela tworzonych CDO oczekuje się, że aktywa wysokiej jakości zostaną odpisane do 25%, a pozycje niezabezpieczone majątkiem firmy (mezzanine) i hurtowe do 10%. Średnio 78% całkowitego portfela tworzonych CDO zostaje odpisane. Pozostała ekspozycja netto na portfelu tworzonych CDO ma wynieść 1,1 mld eur , z zastrzeżeniem zgody audytorów zewnętrznych. Oprócz utraty wartości portfela tworzonych CDO dalsze utraty wartości mają zostać włączone do pozostałej części portfela kredytów strukturalizowanych.

Dodatkowo Fortis zaksięguje utratę wartości 1,2 mld eur odroczonych aktywów podatkowych w USA.

Kapitał Fortis po ogłoszonych działaniach

Wszystkie ogłoszone działania doprowadzą do uzyskania kapitału podstawowego Fortis w wysokości około 30 mld eur, 9,5 mld eur powyżej celu. Wskaźnik Core Tier 1 Fortis Banku szacuje się na powyżej 9% (Bazylejska Umowa Kapitałowa – Basel I), znacznie powyżej minimum regulacyjnego. Wskaźnik całkowitego kapitału regulacyjnego Fortis Banku w ramach Nowej Umowy Kapitałowej (Basel II) jest szacowany na około 13%.

Zmiany we władzach

Maurice Lippens podjął decyzję o odejściu z Rady Nadzorczej Fortisu. Nowy przewodniczący zostanie wybrany spoza spółki, w konsultacji z rządem belgijskim. Dodatkowo rządy Belgii, Holandii i Luksemburga otrzymają znaczną reprezentację w radach nadzorczych Fortis Banku w poszczególnych krajach.

Struktura podwyższenia kapitału:

Warunki inwestycji poszczególnych rządów są następujące:

* Rząd Belgii zgodził się zainwestować 4,7 mld eur w Fortis Bank NV/SA (Belgia) w zamian za 49-procentowy udział w kapitale podstawowym tego podmiotu
* Rząd Holandii zainwestuje 4,0 mld eur w Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. w zamian za 49-procentowy udział w tym podmiocie
* Rząd Luksemburga zainwestuje 2,5 mld eur w Fortis Banque Luxembourg SA w formie obowiązkowego kredytu zamiennego. Oprócz innych praw Luksemburg będzie mieć prawo, po konwersji, do 49-procentowego udziału w Fortis Banque Luxembourg.

Fortis Bank Nederland (Holding) N.V. i Fortis Banque Luxembourg SA są podmiotami zależnymi Fortis Bank NV/SA.

Inwestycja kapitałowa rządu holenderskiego zostanie dokonana w zamian za emisję przez Fortis Bank Nederland (Holding) na rzecz DNB (holenderski bank centralny) nowej kategorii akcji, które zostaną utworzone poprzez odpowiednią zmianę statutu. Owa nowa kategoria nie będzie uprawniona do otrzymywania wpływów z jakiejkolwiek sprzedaży udziału FBN (H) w RFS Holdings B.V., czy to poprzez dystrybucję dywidendy, czy w inny sposób.

W przypadkach, w których będzie to konieczne, zostanie złożony wniosek o zgodę regulatora i udziałowców.