ING Bank Śląski: Bancassurance w ING Banku Śląskim
ING Bank Śląski wprowadził do oferty produkty ubezpieczeniowe towarzyszące kredytom gotówkowym – Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka oraz hipotecznym – Program ubezpieczeniowy Mini / Maxi, ubezpieczenie pomostowe, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego oraz ubezpieczenie nieruchomości. Oferta powstała we współpracy z TU Europa SA oraz TU na Życie Europa SA. Nowe produkty dostępne są w Banku od 18 sierpnia b.r.

„Włączenie produktów ubezpieczeniowych do oferty produktów bankowych jest na obecnym rynku finansowym niejako koniecznością. Klienci Banku oczekują bowiem zaspokojenia również potrzeb ubezpieczeniowych w okienku bankowym. Odpowiadamy na ich oczekiwania budując nową jakość komunikacji i oferując kompleksową usługę - bogatą ofertę bankową,w szczególności kredytową, wzbogaconą o produkty ubezpieczeniowe. Mamy nadzieję, iż to atrakcyjne rozwiązanie pogłębi relacje z Klientami i przyczyni się do zwiększenia ich zaufania i lojalności.” – powiedział Marcin Słomianowski, z-ca Dyrektora Departamentu Detalicznych Produktów Depozytowych w ING Banku Śląskim.

Wprowadzenie przez ING Bank Śląski produktów ubezpieczeniowych, towarzyszących pożyczkom gotówkowym i kredytom hipotecznym daje Klientom wymierne korzyści:
kompleksowa obsługa;
dostępność do atrakcyjnych produktów;
zabezpieczenie Klienta i jego rodziny na wypadek zajścia zdarzenia losowego;
uproszczone formalności przystąpienia do ubezpieczenia i wypłaty świadczenia;
możliwość przystąpienia do ubezpieczeń niedostępnych w formie indywidualnej - ubezpieczenie utraty pracy wraz z ubezpieczeniem opłat eksploatacyjnych.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry nowych produktów:

1) Produkty ubezpieczeniowe towarzyszące pożyczkom gotówkowym
Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka
Dla kogo
Ubezpieczenie Pożyczkobiorców pożyczek gotówkowych oferowanych klientom indywidualnym. Do Programu ubezpieczeniowego może przystąpić każdy Pożyczkobiorca pożyczki gotówkowej, który ukończył 18 rok życia, a który w momencie przystąpienia do Programu nie ukończył 65 roku życia oraz którego kwota zobowiązań z tytułu pożyczek z Programem ubezpieczeniowym Bezpieczna Pożyczka nie przekracza 100 000 zł.

Charakter produktu
Program ubezpieczeniowy Bezpieczna Pożyczka ma charakter ochronny
- przystępując do ubezpieczenia Pożyczkobiorca zabezpiecza siebie i swoich najbliższych na wypadek zajścia ewentualnych zdarzeń losowych, które mogłyby uniemożliwić spłatę Pożyczki:
- śmierć ubezpieczonego z każdej przyczyny,
- całkowita niezdolność do zarobkowania,
- czasowa niezdolność do pracy,
- utrata stałego źródła dochodu (z ubezpieczeniem opłat eksploatacyjnych do których pokrywania zobowiązany jest Ubezpieczony ),
- śmierć ubezpieczonego wskutek NW po ukończeniu 65 roku życia
- dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i nie warunkuje udzielenia Pożyczki.

Okres ochrony
Program ubezpieczeniowy, w stosunku do każdego Pożyczkobiorcy, trwa w okresie trwania umowy o pożyczkę i kończy się w momencie całkowitej spłaty pożyczki (wygaśnięcie umowy o pożyczkę) lub śmierci Pożyczkobiorcy lub wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do zarobkowania, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

2) Produkty ubezpieczeniowe towarzyszące kredytom hipotecznym
Program ubezpieczeniowy Bezpieczny Kredyt – opcja Mini lub Maxi
Dla kogo
Kredytobiorcy kredytów hipotecznych i budowlano – hipotecznych dla klientów indywidualnych oraz Pożyczkobiorcy pożyczek hipotecznych. Program ubezpieczeniowy dostępny jest dla osób, które w momencie przystąpienia do Programu ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 65 lat oraz dla których suma wieku i okresu kredytowania nie przekracza 70 lat a takżedla których kwota zobowiązań z tytułu kredytów z Programem ubezpieczeniowym Bezpieczny Kredyt nie przekracza 1 500 000 zł (słownie: milion pięćset tysięcy). Każdy z Kredytobiorców jednego kredytu może wybrać dowolną opcję Programu ubezpieczeniowego Mini lub Maxi.

Charakter produktu
Program ubezpieczeniowy ma charakter ochronny - przystępując do ubezpieczenia Kredytobiorca zabezpiecza siebie i swoich najbliższych na wypadek zajścia ewentualnych zdarzeń losowych, które mogłyby uniemożliwić spłatę kredytu:
Program ubezpieczeniowy Mini:
- śmierć ubezpieczonego z każdej przyczyny,
- utrata stałego źródła dochodu ,
- śmierć ubezpieczonego wskutek NW po ukończeniu 65 roku życia
- dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.
Program ubezpieczeniowy Maxi:
- śmierć ubezpieczonego z każdej przyczyny,
- całkowita niezdolność do zarobkowania,
- czasowa niezdolność do pracy,
- utrata stałego źródła dochodu (z ubezpieczeniem opłat eksploatacyjnych do których pokrywania zobowiązany jest Ubezpieczony oraz assistance bezrobotnego),
- poważne zachorowanie,
- śmierć ubezpieczonego wskutek NW po ukończeniu 65 roku życia
- dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.
Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie warunkuje udzielenia kredytu.

Okres ochrony
Program ubezpieczeniowy, w stosunku do każdego Kredytobiorcy, trwa w okresie trwania umowy o kredyt i kończy się w przypadku spłaty kredytu, rozwiązania umowy kredytu, śmierci Kredytobiorcy, wypłaty świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do zarobkowania, rezygnacji z Programu, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez cały okres kredytowania pod warunkiem zapewniania środków na rachunku w wysokości opłaty za udostępnianie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanych osobom fizycznym, do czasu ustanowienia zabezpieczenia dla tych kredytów w postaci prawomocnych wpisów hipotek na nieruchomościach na rzecz Banku.
Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego
Przedmiotem ubezpieczenia jest różnica pomiędzy wymaganym wkładem finansowym a wkładem wniesionym przez kredytobiorcę, nie wyższa od 20 % wartości nieruchomości.
Ubezpieczenie nieruchomościUbezpieczenie obejmuje w zależności od wariantu:
a) ubezpieczenie nieruchomości wybudowanych od ognia i innych zdarzeń losowych;
b) ubezpieczenie nieruchomości w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych;
c) ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z odpowiedzialnością cywilną.

Ubezpieczenie nieruchomości jest ubezpieczeniem wymaganym przez Bank w momencie zawarcia umowy o kredyt.

Okres ubezpieczenia liczony jest od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy i kończy się z upływem 12 miesięcy (o godz. 24.00) lub z chwilą wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub w dniu całkowitej spłaty zadłużenia, w zależności od tego co nastąpi pierwsze. Jeśli Kredytobiorca nie złoży rezygnacji na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia ubezpieczenie zostanie przedłużone na kolejny 12-miesięczny okres pod warunkiem zapewnienia opłaty za udostępnianie ubezpieczenia.