db Gwarancja – Dynamiczny Wschód Deutsche Bank PBC Inwestycje z gwarancją kapitału na rynkach Bliskiego Wschodu
Deutsche Bank PBC wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie EUROPA wprowadza na rynek kolejny produkt strukturyzowany z pełną ochroną kapitału dostępną w ramach linii db Gwarancja. Tym razem inwestorzy będą mogli skorzystać z rozwiązania oferującego alokację środków w strategię inwestycyjną Deutsche Bank – TEMPO, opartą o indeksy największych spółek regionu Zatoki Perskiej. Zapisów na nową wersję db Gwarancji można dokonywać we wszystkich oddziałach Deutsche Bank PBC do 18 września 2008r.
Skonstruowany w formie 3-letniego ubezpieczenia na życie i dożycie produkt oferuje możliwość osiągania zysków na rynku akcji w regionie Zatoki Perskiej. Wysokość potencjalnego zysku z inwestycji jest nieograniczona i zależy od wyników strategii inwestycyjnej Deutsche Bank - TEMPO. Strategia ta posiada wbudowany mechanizm kontroli ryzyka, który pozwala zmniejszać ekspozycję na rynku akcji w okresach podwyższonej zmienności cen (zwykle wysokie ryzyko) i zwiększyć w okresach charakteryzujących się niską zmiennością cen akcji (relatywnie niskie ryzyko).
Zysk ze strategii realizowany jest w oparciu o indeks db Pan GCC, w skład którego z równymi wagami wchodzą: db Abu Dhabi Index, db Dubai Index oraz db Qatar Index. Każdy z elementów składowych odzwierciedla zachowania największych pod względem kapitalizacji spółek w danym kraju. Partycypacja inwestora w zysku z inwestycji w indeks zgodnie ze strategią TEMPO wyniesie w przedziale 90-100% i zostanie ostatecznie określona czwartego dnia roboczego po zakończeniu subskrypcji.
Klient może zainwestować całość środków w produkt strukturyzowany lub wybrać opcję mieszaną, tj. połączoną z 6- miesięczną częścią lokacyjną, której oprocentowanie jest niezależne od zmian rynkowych i stanowi równowartość depozytu o oprocentowaniu 10% brutto (czyli 8,1% netto) w skali roku. W przypadku opcji łączonej część lokacyjna stanowi 50% środków wpłaconych na polisę.
Produkt oferuje pełną ochronę zainwestowanej składki (składka opłacona pomniejszona o opłatę subskrypcyjną) w dacie zapadalności. Denominowana w złotówkach db Gwarancja – Dynamiczny Wschód jest zabezpieczona przed zmianami notowań kursów walut. Forma polisy na życie zakłada wypłatę zysku z inwestycji bez podatku od zysków kapitałowych. Minimalna wysokość składki to 5000 zł lub 10 000 zł w przypadku wariantu z częścią lokacyjną.
Opłata subskrypcyjna pobierana jest wyłącznie od części inwestycyjnej i wynosi, w zależności od terminu przystąpienia i wariantu, odpowiednio: