CitiBank Handlowy:Wyniki II kwartału pod wpływem negatywnych zdarzeń na rynkach pieniężnych.
Zysk netto Citi Handlowy wyniósł w drugim kwartale 170 milionów złotych w porównaniu z 242 mln zł zysku netto w analogicznym okresie 2007 roku. Wynik operacyjny Banku, bez transakcji jednorazowych, po pierwszym półroczu jest większy o 3% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wynik operacyjny w drugim kwartale 2008 roku, bez transakcji jednorazowych, był niższy o 15% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na skutek operacji w obszarze skarbowym.

Pozytywne tendencje w wyniku Banku w drugim kwartale b.r. wobec drugiego kwartału 2007 roku to m.in.: wzrost wyniku z tytułu odsetek o 11% i wzrost marży odsetkowej do 3,3%. Znacząco poprawiły się takie elementy bilansu jak wzrost kredytów dla sektora niefinansowego o 19%, wzrost do 69% wskaźnika kredytów do depozytów i wzrost do 37% udziału kredytów w aktywach ogółem, na koniec drugiego kwartału 2008 roku. Współczynnik adekwatności kapitałowej pozostaje na wysokim i stabilnym poziomie 11,6%.
"Przychody drugiego kwartału są niższe niż oczekiwałem głównie z uwagi na rozwój sytuacji na rynku euro, który okazał się inny niż się spodziewaliśmy - powiedział Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy podczas dzisiejszej konferencji prasowej."Cieszy mnie utrzymanie dyscypliny kosztowej, co jest istotnym elementem w realizacji, założonych w naszej strategii rozwoju, wskaźników efektywności Banku. Pomimo niższych niż oczekiwałem wyników w drugim kwartale pozostaję optymistą jeżeli chodzi o sytuację Banku w całym roku.

Znaczącym sukcesem bankowości dla firm jest platforma OnLine Trading, której wolumen
transakcji wzrósł o 116% rok do roku, a wartość transakcji walutowych wykonywanych przez jednostki sektora publicznego za jej pośrednictwem zwiększyła się o 191%. Citi Handlowy w drugim kwartale 2008 roku utrzymał pozycję lidera kart przedpłaconych z ponad 70% udziałem w rynku oraz 395 tysiącami takich kart wydanych na koniec czerwca. Innowacyjny produkt dla sektora publicznego - Mikrowpłaty, cieszy się zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby podpisanych umów o 47% (II kw 2008 wobec I kw 2008). Wśród znaczących transakcji w bankowości korporacyjnej należy wymienić emisję 5-letnich obligacji dla TVN SA o łącznej wartości nominalnej 500 mln złotych. Szczególnie wart podkreślenia jest utrzymujący się wysoki, ponad 80%, poziom satysfakcji Klientów korporacyjnych Banku. W obszarze oferty dla klientów indywidualnych nastąpił wzrost liczby rachunków bieżących w złotych o 42% na koniec II kw 2008 wobec II kw 2007. Bank umocnił swoją pozycję lidera rynku kart kredytowych - w II kwartale pozyskano rekordową liczbę 74 tysięcy kart kredytowych,o 42% więcej niż w II kwartale 2007. Rekordowa była także wartość i liczba transakcji w czerwcu
- ponad 3 mln transakcji o wartości 584 mln zł!!! Bankowość detaliczna stale rozwija portfel kart cobrandowych - na czele z kartą Citibank BP, z której korzysta największa na rynku grupa użytkowników - na koniec czerwca wydanych było ponad 215 tysięcy tych kart. Dużym
powodzeniem cieszą się produkty strukturyzowane, które Bank zaoferował jako alternatywę dla inwestowania na giełdzie. Wartość sprzedaży produktów strukturyzowanych II kw 2008 vs. II kw 2007 wzrosła o 230%, a łączna sprzedaż takich produktów w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła ok. 415 mln zł.