BZ WBK wyniki w pierwszym kwartale 2007 - świetny start!
W pierwszym kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa Banku Zachodniego WBK osiągnęła imponujące wyniki - rekordowy kwartalny zysk brutto.

Najważniejsze wskaźniki osiągnięte przez Grupę Banku Zachodniego WBK w pierwszym kwartale 2007 roku:
zysk brutto w wysokości 366,4 mln zł - wzrost o 53% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku;
zysk netto w wysokości 261 mln zł - wzrost o 49% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku;
zysk na akcję - 3,57 zł (pierwszy kwartał 2006 roku - 2,40 zł);
wskaźnik zwrotu na kapitale - 21,3% (pierwszy kwartał 2006 roku - 16,9%);
wskaźnik koszty/dochody - 49,8% (w pierwszym kwartale 2006 roku - 54,9%);
najniższy w sektorze wskaźnik kredytów niepracujących - 4,1%.

Kluczowe czynniki wzrostu w pierwszym kwartale 2007 roku:
doskonałe wyniki wszystkich linii biznesowych;
dynamiczny wzrost kredytów (o 29% r/r) i depozytów (o 21% r/r);
spektakularny wzrost funduszy inwestycyjnych;
bardzo dobre wyniki Domu Maklerskiego i organizacji leasingowej;
dochody ogółem zwiększyły się o 24% r/r wskutek wzrostu wolumenów biznesowych i większej sprzedaży;
efektywne zarządzanie ryzykiem.

Imponujący wzrost funduszy powierzonych Grupie BZWBK: o 45% r/r

Na koniec marca 2007 roku oszczędności klientów Grupy BZWBK przekroczyły 49 mld zł i wzrosły w porównaniu z końcem poprzedniego roku o 45%.

Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w ciągu roku o 81%(wskaźnik dla całego rynku: +62%) i na koniec marca 2007 roku osiągnęły wartość 20,8 mld zł.

Aktywa pod zarządem spółki AIB BZWBK Asset Management również wzrastały niezwykle szybko - o 161% - osiągając wartość 3 mld zł.

Wraz z wzrostem produktów inwestycyjnych, Grupa BZWBK SA odniosła znaczący sukces zwiększając swoja bazę depozytową. Na koniec marca 2007 roku depozyty klientów osiągnęły wartość 24,8 mld zł i przekroczyły poziom sprzed dwunastu miesięcy o 21%. To rezultat znacznego, 39-procentowego wzrostu wartości środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i 13-procentowego wzrostu depozytów terminowych - zarówno firm, jak i klientów indywidualnych.

Portfel kredytowy: wzrost o 29%

Na koniec marca 2007 roku należności netto od klientów wyniosły 18,7 mld zł, wzrastając w skali roku o 29%.

Dynamicznie, ponad wzrost rynku, rosły kredyty dla przedsiębiorstw - o 30% r/r, we wszystkich portfelach: korporacyjnym, mid-corporate i MSP. Centra Bankowości Korporacyjnej odniosły znaczące sukcesy m. in. w sektorze nieruchomości. Dodatkowo

w spółkach zależnych BZWBK Finanse & Leasing oraz BZWBK Leasing portfel należności leasingowych wzrósł o 23%.

Portfel kredytowy klientów indywidualnych wzrósł o 32%. Najszybciej rósł portfel kredytów gotówkowych (o 49%) i na finansowanie nieruchomości (o 31%).

Wskaźnik kredytów niepracujących spadł z 6,2% na koniec marca 2006 roku do 4,1% w marcu 2007 roku.

Dochody: dynamiczny wzrost

W pierwszym kwartale 2007 roku Grupa Kapitałowa BZWBK wypracowała dochód ogółem w wysokości 688,7 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

W efekcie wzrostu skali biznesu i korzystnej strukturze produktowej, wynik z tytułu odsetek wyniósł 290 mln zł i wzrósł w ciągu roku o 20%.

Wynik z tytułu prowizji osiągnął wartość 320 mln zł i był wyższy o 35% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku w wyniku wzrostu prowizji z tytułu opłat za zarządzanie aktywami i za dystrybucję jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (o 75%), opłat brokerskich (o 62%).

Dochody prowizyjne Grupy BZWBK związane z działalnością doradczą i obsługą emisji na rynku kapitałowym zwiększyły się o 134%.

Bardzo dynamiczny, przekraczający 46%, wzrost zanotowały usługi bancassurance.

Koniecznie, po raz kolejny, trzeba przy tym zaznaczyć, że tak dobry wynik z tytułu prowizji nie był efektem wzrostu cen naszych usług.

Wynik na operacjach instrumentami finansowymi wycenianymi do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat wzrósł o 8 mln zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku, do 14 mln zł w pierwszych trzech miesiącach 2007 roku dzięki wyższym dochodom z transakcji pochodnych banku oraz aktywności Domu Maklerskiego BZWBK jako animatora i market-makera.

Koszty: niewielki wzrost r/r

Całkowite koszty operacyjne Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK w pierwszych trzech miesiącach 2007 roku wyniosły 342,8 mln zł i były wyższe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2006 roku o 12,5%.

Koszty pracownicze Grupy wzrosły o 17,8% r/r w wyniku wyższego poziomu zatrudnienia (+337 etatów), wyższych płac i premii oraz rosnącej konkurencji na rynku wysokiej klasy specjalistów bankowych.

Biorąc pod uwagę możliwość uzyskania wyższych dochodów, zwiększono niektóre wydatki - związane przede wszystkim z marketingiem, Public Relations oraz rozwojem IT. Grupa BZWBK nadal ściśle kontrolowała koszty, realizowano wiele inicjatyw oszczędnościowych.

Dzięki znaczącej różnicy we wzrostach dochodów (24%) i kosztów (12,5%) wskaźnik kosztów do dochodów Grupy Kapitałowej B

źródło: Biuro Prasowe BZW BKTags: