PKO BP

Dane podstawowe

Skrót: PKO BP
Nazwa: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Adres: ul. Puławska 15
00-975 Warszawa
woj. Mazowieckie
Polska

Dane dodatkowe

Oddział: Centrala
Numer banku: 102
Numer centrali: 10200003
Kod SWIFT banku: BPKOPLPW
Prezes: Andrzej Podsiadło
Rok utworzenia: 1919
Liczba placówek: 1277
Liczba bankomatów: 1734
Akcjonariat: Skarb Państwa - 100%
Strategiczny akcjonariusz: Kapitał akcyjny PKO BP SA wynosi 700 000 000 złotych, a wszystkie akcje PKO BP SA objął Skarb Państwa
Status: Współczynnik wypłacalności - 15,3% na koniec czerwca 2003r
Suma bilansowa (w tys. zł): 30.11.2002 - 84 566,05 mln PLN 30.06.2003 - 86 600,00 mln PLN koniec września - 86,4 mld zł
Kapitał własny (w tys. zł): kapitał własny - 5,2 mld zł
Wynik finansowy netto (w tys. zł): zysk netto - 994 mln zł. 2003 r. - 1.226 mln zł.
Współczynnik wypłacalności: koniec XI.2003 r.- 15,2 % 15,0%
Charakterystyka: PKO BP jest największym polskim bankiem, oferującym swoje usługi wszystkim, którzy chcą bezpiecznie ulokować oszczędności, chcą wziąć kredyt na dowolny cel z korzystnie rozłożonym planem spłaty, a także chcą w nowoczesny sposób gospodarować swoimi bieżącymi dochodami. Równie wszechstronną ofertę, zawierającą prawie wszystkie rodzaje usług bankowych obecnych na polskim rynku: bankowym, pieniężnym i kapitałowym, PKO BP ma dla klientów instytucjonalnych, czyli firm, instytucji życia społecznego, sfery budżetowej, gmin i instytucji samorządu lokalnego.

Kontakt

Email: informacje@pkobp.pl
Infolinia: 0 800 120 139
Infolinia: 0 801 302 302
Telefon: (022) 521 86 29
WWW: www.pkobp.pl

 

Oferta Banku

mBankKREDYT HIPOTECZNY W PKO BP

 • 0 zł za rozpatrzenie wniosku, okres spłaty do 30 lat
 • możliwość sfinansowania do 100% wartości inwestycji
 • na dowolny cel: Własny Kąt Hipoteczny, Własny Kąt Biznes, Własny Kąt Lokatorski...
 • kredyt bez wkładu własnego, w PLN, CHF, USD lub EUR
 • wcześniejsza spłata części lub całości kredytu bez dodatkowych opłat


 

Wstęp

http://www.pkobp.pl/layout/img/logo.gif

PKO Bank Polski jest największym, a zarazem jednym z najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już kilka pokoleń Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują.

Dlatego PKO Bank Polski chce być postrzegany jako instytucja:

 • bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,
 • nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,
 • wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeństwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej.

Oferta usług Banku jest stale dostosowywana do zmieniających się uwarunkowań rynku oraz rosnących wymagań klientów. Chociaż konkurencja na rynku bankowym w Polsce jest bardzo silna, Bank od lat pozostaje liderem - zarówno pod względem osiągnięć na polu działalności biznesowej, jak i wyników finansowych.
Pozycję tę umacnia największa sieć sprzedaży. Jednocześnie Bank rozwija alternatywne kanały dystrybucji: instaluje nowe bankomaty i uruchamia kolejne terminale. Klienci mogą korzystać z usług bankowości elektronicznej, oferowanych pod marką PKO Inteligo.

PKO Bank Polski jest liderem wśród banków świadczących usługi klientom detalicznym:

 • prowadzi najwięcej depozytów oraz rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
 • zajmuje również pierwszą pozycję pod względem liczby wydawanych kart bankowych.

Oprócz tego Bank jest ważnym partnerem dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Ma też znaczący udział w rynku usług
oferowanych gminom, powiatom i województwom
. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego, poza działalnością ściśle bankową, świadczy usługi specjalistyczne oraz zajmuje się sprzedażą:

 • rozmaitych produktów finansowych (takich jak fundusze emerytalne),
 • produktów leasingowych,
 • jednostek funduszy inwestycyjnych
 • elektronicznych usług płatniczych.

Tym samym PKO Bank Polski wraz z jednostkami zależnymi zapewnia kompleksową ofertę produktów i usług finansowych.

Misja

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski jest i pozostanie bankiem uniwersalnym o polskim charakterze, dla którego najważniejsza wartością jest KLIENT. Wzmacniając silną pozycją w bankowości detalicznej oraz wiodącą rolę na rynku kredytów mieszkaniowych, Bank ugruntuje pozycję w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc podmiotem posiadającym znaczący wpływ na stabilizację polskiego systemu finansowego, PKO Bank Polski aktywnie angażuje się w procesy konsolidacji rynku oraz umacnia pozycję na rynkach zagranicznych. Bank zapewnia swoim AKCJONARIUSZOM efektywne zarządzanie powierzonymi kapitałami oraz stwarza warunki do satysfakcjonującego rozwoju zawodowego PRACOWNIKÓW.

Strategia na lata 2006-2008

  Innowacyjność

  Lider na rynku

Bieżący rok kończy wdrażanie Strategii Modernizacji Banku. Jej realizacja, a w tym przede wszystkim dokonane wewnętrzne przekształcenia usprawniające i
unowocześniające system zarządzania w oparciu o nowoczesną strukturę organizacyjną, stworzyła trwałe podstawy do dalszego intensywnego rozwoju
Banku jako spółki publicznej funkcjonującej w ramach Grupy Kapitałowej. Dynamicznie zmieniający się polski rynek usług finansowych pod wpływem rosnącej konkurencji i procesów konsolidacyjnych, m.in. wynikających z przewidywanej fuzji Banku Pekao i BPH stawia przed PKO BP nowe wyzwania. Dla ich sprostania
konieczne jest podjęcie niestandardowych działań mających zasadnicze znaczenie dla przyszłości PKO BP.

Wykorzystując stworzone możliwości oraz oceniając zmiany uwarunkowań zewnętrznych, PKO BP w najbliższych latach będzie realizował Strategię Innowacyjności
ukierunkowaną na ugruntowanie pozycji Banku:


  uniwersalnego o polskim charakterze, nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się, dla którego najważniejszą wartością jest klient,

  aktywnie poszukującego oraz sprawnie wdrażającego nowatorskie rozwiązania w celu obsługi i pozyskiwania klientów ze wszystkich segmentów rynku, budowy trwałych relacji z klientami i zaspokajania ich szeroko rozumianych potrzeb finansowych,

  stale poprawiającego jakość obsługi.

Nowa Strategia zapewni zdynamizowanie działalności na nowych rynkach, kreowanie nowej jakości oferty produktowej i obsługi klientów w oparciu o nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie korporacyjnej kultury organizacji, co wpłynie na ukształtowanie nowego wizerunku Banku. Obszarami innowacyjności będą:


  nowoczesna organizacja sprzedaży,

  rozwój informatyczny,

  innowacyjność produktowa,

  nowoczesne kształtowanie procesów wewnętrznych.

Bank wzmacniając silną pozycję w bankowości detalicznej oraz wiodącą rolę na rynku kredytów mieszkaniowych, znacząco wzmocni pozycję w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw. Będąc podmiotem posiadającym znaczący wpływ na stabilizację polskiego systemu finansowego będzie aktywnie angażował się w procesy konsolidacji rynku oraz umacniał pozycję na rynkach zagranicznych. Będzie zapewniał swoim akcjonariuszom efektywne zarządzanie powierzonymi kapitałami oraz będzie stwarzał warunki do satysfakcjonującego rozwoju zawodowego pracowników. Dla wypełnienia tak określonej misji PKO BP w najbliższych latach będzie:

 • umacniał pozycję lidera na rynku bankowości detalicznej
 • umacniał pozycję lidera na rynku finansowania nieruchomości
 • umacniał pozycję na rynku obsługi podmiotów gospodarczych
 • wzmacniał pozycję na rynku usług maklerskich
 • rozwijał działalność na rynkach europejskich

oraz systematycznie poprawiał efektywność działania.

W celu umocnienia pozycji rynkowej PKO BP będzie:


  intensyfikował rozwój organiczny poprzez utrzymanie dotychczasowych klientów i aktywne pozyskiwanie nowych klientów ze wszystkich segmentów rynku, przede wszystkim dzięki:

 • innowacyjności w zakresie oferty produktowej, jakości i sprawności obsługi uwzględniającej zmiany potrzeb i oczekiwań klientów,
 • zmianie wizerunku Banku na bank nowoczesny, aktywny, sprawnie reagujący na potrzeby klienta masowego i zamożnego,

  kontynuował ekspansję na najatrakcyjniejsze rynki Europy Środkowo-Wschodniej,

  rozwijał wielokanałową sieć sprzedaży zapewniającą poprawę efektywności systemu obsługi klientów, przede wszystkim dzięki:

 • rozwijaniu bankowości elektronicznej oraz nowoczesnych kanałów dystrybucji opartych na technologiach mobilnych,
 • modernizacji tradycyjnych kanałów dystrybucji,
 • wykorzystaniu zewnętrznych partnerów, w tym agentów, pośredników oraz spółek zależnych tworzących Grupę Kapitałową.

  rozwijał efektywną Grupę Kapitałową w celu rozszerzenia możliwości dystrybucji swoich produktów i usług.

Wzrost efektywności funkcjonowania Bank będzie osiągał dzięki:


;  lepszemu wykorzystaniu zasobów, w tym zdecydowanej poprawie efektywności funkcjonowania poszczególnych oddziałów Banku,

  optymalizacji kosztów działania i umiejętnemu nimi zarządzaniu, w tym uwzględnieniu możliwości outsourcing'u,

  ochronie rentowności biznesowej poprzez wzrost dochodów pozaodsetkowych i stabilizację dochodów odsetkowych,

  dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez rozszerzanie i unowocześnianie zakresu działalności Banku oraz wzrost efektywności zaangażowań kapitałowych Banku.

Celem tych działań będzie systematyczne zwiększanie efektywności zatrudnienia oraz optymalne wykorzystanie zasobów materialnych Banku.

Dodatkowo dla zwiększenia sprawności oraz skuteczności realizacji Strategii, aktywność Banku będzie ukierunkowana na:


  przygotowanie Banku do wdrożenia zasad adekwatności kapitałowej opartych na rozwiązaniach NUK,

  wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych i informatycznych, w tym zakończenie procesu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz rozwój platformy technologicznej PKO Inteligo,

  efektywny rozwój kapitału intelektualnego Banku, który pozwoli m.in. na wzrost efektywności zasobów ludzkich.

Efekty finansowe, które PKO BP może osiągnąć sprawnie realizując Strategię, zapewniają uzyskanie na koniec 2008 roku:


  ROE na poziomie ok. 20%,

  relacji kosztów do dochodów (C/I) na poziomie 57%,

  wskaźnika pokrycia kosztów administracyjnych (bez amortyzacji) wynikiem z prowizji i opłat na poziomie 56%.

Opracowano w Departamencie Strategii

Historia

Historia Banku sięga 8 lutego 1919 roku, kiedy to dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego powołano do życia Pocztową Kasę Oszczędności (PKO). Pierwszemu prezesowi, Hubertowi Lindemu, udało się uruchomić działalność operacyjną w skrajnie niesprzyjających warunkach, narastającej inflacji i przeprowadzanej wówczas reformy walutowej, której celem było wprowadzenie do obiegu polskiego złotego zamiast niemieckiej marki. Bank proponował początkowo obrót czekowy i możliwość gromadzenia oszczędności. Z czasem utworzono Centralę Banku w Warszawie oraz pierwsze oddziały lokalne - w Katowicach, Krakowie, Lwowie, Łodzi i Poznaniu. Kolejny prezes, Henryk Gruber, obejmując swą funkcję w roku 1928, nie musiał już koncentrować się na zadaniach organizacyjnych, lecz na rozwoju działalności biznesowej. To za jego kadencji bardzo dynamicznie wzrosło zainteresowanie książeczkami oszczędnościowymi wśród dorosłych i Szkolnymi Kasami Oszczędnościowymi (SKO) wśród dzieci i młodzieży. W roku 1928 liczba książeczek wynosiła 180 tysięcy, a już w roku 1939 - 3 miliony 400 tysięcy.

Wysokość zgromadzonych wkładów (w roku 1938 sięgająca około 800 milionów złotych) plasowała PKO na pierwszym miejscu wśród polskich banków. Bank, dysponując tak znacznymi funduszami, zaangażował się w finansowanie między innymi budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, Gdyni, dróg i linii kolejowych. W roku 1938 suma bilansowa PKO wynosiła ponad 1,2 miliarda złotych (trzecia pozycja na rynku), a wypracowany zysk przekraczał 6 milionów złotych. Z kolei liczba zatrudnionych pracowników wynosiła około dwa tysiące osób. Po wybuchu wojny hitlerowskie władze okupacyjne planowały początkowo likwidację PKO. Zmieniły jednak zdanie, zadowalając się znacznym ograniczeniem uprawnień i działalności Banku. Część oddziałów zamknięto, inne znalazły się na terytorium ZSRR i III Rzeszy. Znacznie zredukowano zatrudnienie. Wojna przyniosła ogromne straty wśród pracowników oraz szkody materialne, wyceniane na 80 milionów przedwojennych złotych. W czasie powstania warszawskiego w budynku Centrali mieści. się szpital i Komenda Okręgu Warszawskiego AK. Dzięki ofiarności i nieustępliwości pracowników już w
kwietniu 1945 roku Bank podjął dalszą działalność. Przede wszystkim zatroszczono się o odbudowę placówek, uruchomienie Centrali w zrujnowanej Warszawie oraz stworzenie materialnych podstaw, umożliwiających normalne funkcjonowanie instytucji.

Prace postępowały bardzo szybko, a towarzyszył im intensywny rozwój działalności operacyjnej. O ile jeszcze w roku 1946 Bank obsługiwał zaledwie 6 tysięcy książeczek oszczędnościowych, to trzy lata później - już 270 tysięcy. W tym czasie zatrudnienie wzrosło z jednego do trzech tysięcy osób. Na przełomie
1949 i 1950 roku Pocztową Kasę Oszczędności przekształcono w Powszechną Kasę Oszczędności. PKO przez wiele lat pełniła funkcję głównego banku oszczędnościowo-kredytowego dla ludności. Stale udoskonalano ofertę adresowaną do milionów Polaków, proponując różne formy oszczędzania, premiowane głównie deficytowymi wówczas dobrami trwałego użytku. W roku 1974 obsługiwano już blisko 320 tysięcy książeczek. W tym samym roku ofertę PKO wzbogacono o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy dla osób fizycznych, zwany popularnie ROR, a piętnastotysięczna załoga banku wypracowała zysk w wysokości 1,9 miliarda złotych. W 1975 roku w ramach reformy systemu bankowego włączono PKO w struktury NBP, ale z zachowaniem tożsamości Banku. Jednak już w roku 1987 rozporządzeniem Rady Ministrów PKO stała się ponownie samodzielnym bankiem, tyle że pod zmienioną nazwą - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, i w szybko zmieniających się warunkach gospodarczych przystąpiła do Świadczenia usług typowych dla uniwersalnego banku komercyjnego.

Marian Krzak - prezes Zarządu Banku - potrafił umiejętnie przeprowadzić tę instytucję finansową przez trudny okres transformacji ustrojowych. W długiej historii Banku szczególny był rok 2000. Zmieniła się bowiem forma własności tejże instytucji, która do 12 kwietnia 2000 roku funkcjonowała jako bank państwowy, a po przekształceniu w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa kontynuowała działalność już jako Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.

Przed okresem transformacji ustrojowej Bank prowadził tylko obsługę klientów detalicznych. W momencie przełomu wielu z tych klientów założyło własny biznes, zostając klientami korporacyjnymi PKO Banku Polskiego. Dla Banku to źródło ogromnej satysfakcji.

Władze Banku

ZARZĄD BANKU


Andrzej
PODSIADŁO

Prezes Zarządu nadzorujący Obszar
Prezesa Zarządu Banku

Kazimierz
MAŁECKI

Wiceprezes I Zastępca Prezesa Zarządu
nadzorujący Obszar Planowania, Restrukturyzacji i Rynku
Kapitałowego

Danuta
DEMIANIUK

Wiceprezes Zarządu nadzorujący
Obszar Ryzyka i Windykacji

Sławomir
SKRZYPEK

Wiceprezes Zarządu nadzorujący
Obszar Rynku Korporacyjnego i Usług


Rafał
JUSZCZAK

Członek Zarządu nadzorujący Obszar
Informatyki i Bezpieczeństwa

Jacek
OBŁĘKOWSKI

Członek Zarządu nadzorujący Obszar
Rynku Detalicznego


Zdzisław
SOKAL

Członek Zarządu nadzorujący Obszar
Rachunkowości i Rozliczeń

RADA NADZORCZA

Marek
Głuchowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Urszula
Pałaszek

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Jerzy
Michałowski

Członek Rady Nadzorczej

Jerzy
Osiatyński

Członek Rady Nadzorczej

Adam
Skowroński

Członek Rady Nadzorczej


Tomasz
E. Siemiątkowski

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka
Winnik -Kalemba

Członek Rady Nadzorczej