Bliżej Klientów - wyniki Grupy BRE Banku po IQ2007r.
Pierwszy kwartał 2007 r. Grupa BRE Banku zamknęła skonsolidowanym zyskiem brutto w wysokości 295,87 mln zł*, co oznacza 170% wzrost w porównaniu z IQ2006r (zysk netto wyniósł 222,7 mln zł). Wyłączając wynik ze sprzedaży Skarbiec Asset Management Holding (SAMH), zysk brutto z działalności powtarzalnej wyniósł 206,4 mln zł. Wszystkie linie biznesowe oraz strategiczne Spółki Grupy rozwijały się dynamicznie, kontynuując pozytywny trend wzrostowy obserwowany w ub.r. Bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale osiągnął Pion Bankowości Detalicznej. Udział detalu w zysku brutto z działalności powtarzalnej przekroczył 33% (10,9% w IQ2006), stając się jednym z podstawowych filarów dochodowości Grupy. Jednocześnie Pion Korporacji i Rynków Finansowych przyniósł Grupie ponad 137,6 mln zł brutto, co stanowi ponad 66% zysku brutto z biznesu powtarzalnego.

Osiągnięty w pierwszym kwartale wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) brutto na poziomie 32% świadczy o wysokiej rentowności środków powierzonych bankowi przez akcjonariuszy. Tym samym BRE Bank dołączył do liderów sektora pod względem efektywności finansowej.

„Na początku roku, podsumowując lepsze od pierwotnych założeń wyniki finansowe BRE Banku za rok 2006 podkreślałem, że trwale udało nam się odbudować solidne fundamenty finansowe Grupy BRE. Dzisiejsze wyniki są kolejnym krokiem potwierdzającym tę tezę. Ciesząc się z udanego otwarcia mogę potwierdzić, że jesteśmy na dobrej drodze do przekroczenia średnioterminowych celów” - mówi Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu BRE Banku.

Znaczący udział bankowości detalicznej w wyniku Grupy
W porównaniu z IQ2006 r., Grupa BRE Banku osiągnęła prawie 6-krotny wzrost zyskowności Pionu Bankowości Detalicznej**. Na koniec marca br. zysk brutto tego pionu wynosił 69,3 mln zł i stanowił już 33,6% zysku z działalności powtarzalnej Grupy. Od początku roku liczba Klientów mBanku i MultiBanku zwiększyła się o ponad 100 tysięcy do 1,73 miliona, a liczba rachunków o 137,2 tysięcy do 2 milionów na koniec pierwszego kwartału.W ciągu pierwszych 3 miesięcy br. portfel kredytowy mBanku i MultiBanku zwiększył się o 16,4% do 9,6 mld zł, zaś wartość depozytów wzrosła o 12% do 7,9 mld zł.
Jednocześnie suma aktywów w zarządzaniu w bankowości prywatnej wzrosła o 7,7% i wynosi 4,8 mld zł.

Nowy Pion Korporacji i Rynków Finansowych
Nowopowstały pion biznesowy Korporacje i Rynki Finansowe, grupujący obszary Klientów Korporacyjnych i Instytucji oraz Działalności Handlowej i Inwestycyjnej, wypracował w pierwszym kwartale 2007 r. 137,6 mln zł zysku brutto.

W br. postanowiliśmy zintegrować dwa strategiczne obszary Banku, wyodrębniając nowy pion biznesowy - Korporacji i Rynków Finansowych. Będzie to obszar zarządzany wspólnie przez dotychczasowe Piony Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej. Takie rozwiązanie pozwoli skoncentrować się na działalności podstawowej i jest zgodne z funkcjonującym już w Banku sposobem zarządzania sprzedażą polegającym na oferowaniu Klientom kompleksowej oferty, obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Dodatkowo inwestorzy otrzymają bardziej przejrzysty układ w raportowaniu, lepiej oddający naturę biznesu Grupy BRE Banku- podkreśla Sławomir Lachowski.

Korporacje i Rynki Finansowe
Obszar Klientów korporacyjnych i instytucji osiągnął 95,3 mln zł zysku brutto, co stanowi 73,4% wzrost w stosunku do pierwszego kwartału ub.r. Wysoka aktywność w zakresie pozyskiwania nowych klientów przyniosła w pierwszych trzech miesiącach widoczne rezultaty. W I kwartale br. BRE Bank pozyskał 606 nowych klientów korporacyjnych (z czego 76% stanowili klienci segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, tj. podmioty o rocznych przychodach od 3 do 30 mln zł), co przełożyło się na 22% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Obecnie BRE bank obsługuje 11 658 klientów korporacyjnych. Bardzo wyraźnie zauważalny jest wzrost zainteresowania klientów korporacyjnych produktami kredytowymi. Akcja kredytowa przedsiębiorstw wzrosła od marca 2006 r. o 18,5% do poziomu 9,1 mld zł, co zaowocowało udziałem w rynku na poziomie 6,0%. Stan bilansowy kredytów korporacyjnych na koniec marca wynósł 10,4 mld.

„Zauważamy wyraźną zmianę na rynku bankowości korporacyjnej gdzie przedsiębiorstwa zaczęły inwestować i zadłużać się. Rynek kredytów korporacyjnych będzie rósł, jako że stoimy u progu wielkich inwestycji związanych między innymi z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej. Przyczyn wyraźnego wzrostu popytu należy upatrywać przede wszystkim w zwiększonym optymizmie przedsiębiorców oceniających przyszłą sytuację ekonomiczną, w poprawie ich płynności finansowej a co za tym idzie - w planach wykorzystania dobrej koniunktury do rozszerzenia zakresu działalności i zwiększenia rynku odbiorców” - mówi Janusz Wojtas, Członek Zarządu BRE Banku, Dyrektor ds. Bankowości Korporacyjnej.

Jeszcze silniejszą pozycję zajmuje BRE Bank na rynku depozytów przedsiębiorstw (8,7% w porównaniu z 8,5% w marcu ub.r.). Wartość zgromadzonych w BRE Banku depozytów klientów korporacyjnych (w tym przedsiębiorstw) na koniec marca 2007 roku wyniosła 16,6 mld zł i była wyższa od poziomu z marca 2006 roku o 27,1%.

Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Obszar Działalności Handlowej i Inwestycyjnej przyniósł Grupie 42,3 mln zł zysku brutto. Najwyższy wpływ na wynik miały transakcje handlowe i emisje dłużnych papierów handlowych oraz zarządzanie ryzykiem i płynnością finansową. BRE Bank stale utrzymuje pozycję jednego z liderów na rynku nieskarbowych papierów dłużnych. Według Fitch Polska, w pierwszym kwartale 2007 r. BRE Bank zajmował:

- 1 pozycję na rynku emisji obligacji banków (33,5% udział rynkowy),
- 2 pozycję w kategorii emisji krótkoterminowych papierów dłużnych (17,6%),
- 3 pozycję w kategorii emisji obligacji przedsiębiorstw powyżej 1 roku (14,51%).

30% wzrost zysku brutto Spółek Grupy
Spółki Grupy BRE Banku objęte konsolidacją wypracowały od początku roku 51,8 mln zł zysku brutto, osiągając 30% wzrost w stosunku do IQ2006 r (wyłączając wyniki Spółki SAMH). Tym samym udział spółek strategicznych w wyniku Grupy wynosi 17,5%.

Najważniejsze wskaźniki
W I kwartale br. skonsolidowany wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł 32% brutto i jest jednym z najwyższych w sektorze. Mimo wzrostu aktywności biznesowej, udało się utrzymać ścisłą dyscyplinę kosztową: współczynnik kosztów do dochodów spadł do 57,7% i był znacząco niższy od osiągniętego rok temu (66,1% Y/Y). W I kwartale wzrósł również współczynnik wypłacalności Grupy i kształtuje się na bezpiecznym poziomie 10,86% (11,5% dla Banku). Odsetek kredytów zagrożonych (wg klasyfikacji NBP) spadł do 4,8 (z 5,5% na koniec ub.r.).

Podsumowanie
„Pierwszy kwartał był potwierdzeniem trendów wzrostowych we wszystkich strategicznych obszarach działalności Banku. W najbliższym czasie skoncentrujemy się na utrzymaniu szybkiego tempa rozwoju, przywiązując najwyższą wagę zarówno do jakości obsługi i oferty dla klientów, jak i zapewniania wysokiego poziomu zwrotu na kapitale dla akcjonariuszy” – dodaje Prezes Zarządu BRE Banku.

Pozytywne perspektywy dalszego rozwoju BRE Banku doceniają w ostatnim czasie również inwestorzy, co znajduje odzwierciedlenie w notowaniach Banku na GPW. 23 kwietnia br. cena akcji BRE Banku osiągnęła historyczne maksimum, na poziomie 500 zł za akcję.Tags: