BISE już w Grupie DnB NORD
Po uzyskaniu zezwoleń Komisji Nadzoru Bankowego (7 marca) i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (13 kwietnia), Bank DnB NORD stał się formalnym posiadaczem większościowego (76,3%) pakietu akcji Banku BISE – zamknięta została transakcja zakupu akcji. W maju rozpocznie się proces łączenia DnB NORD Polska i BISE.

Po zamknięciu transakcji Bank BISE formalnie wszedł w struktury Grupy Bankowej DnB NORD. W tej chwili trwa jeszcze proces zakupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, który powinien zakończyć się do końca czerwca. Docelowo DnB NORD chce skupić 100% akcji BISE.

W maju rozpocznie się proces łączenia DnB NORD Polska i BISE. Powołany zostanie zespół integracyjny, w skład którego wchodzą menedżerowie obydwu banków. W tej chwili opracowywany jest szczegółowy harmonogram integracji, a także średnioterminowa strategia połączonego banku.

Prawna fuzja banków powinna nastąpić z końcem 2007 roku. Do tego czasu oba banki będą funkcjonowały - w ramach Grupy DnB NORD w Polsce - oddzielnie, ściśle jednak ze sobą współpracując i oferując klientom wybrane produkty obu banków – takie jak faktoring, produkty skarbowe, bony i obligacje korporacyjne, karty kredytowe, usługi biura maklerskiego BISE czy leasing. DnB NORD Polska i BISE chcą też wspólnie kredytować projekty inwestycyjne.

DnB NORD Polska i BISE są wobec siebie komplementarne, wniosą do nowego, połączonego banku atuty, które wzajemnie się uzupełniają. Bank DnB NORD Polska specjalizuje się w segmencie dużych i średnich przedsiębiorstw, oferuje nowoczesne produkty i usługi dla korporacji, reprezentowany jest – przez Regionalne Centra Korporacyjne – w sześciu regionach kraju. Z kolei BISE obsługuje małe i średnie firmy, jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe, fundacje i stowarzyszenia oraz klientów indywidualnych, ma sieć 46 oddziałów bankowych. Celem procesu integracji jest sprawne połączenie i jak najlepsze wykorzystanie tych cech, a także doświadczenia, wiedzy i potencjału znajdującego się w obydwu bankach. Strategicznym celem połączonego banku jest wejście do pierwszej „15” największych polskich banków, w ciągu 3 do 5 lat.

Gdyby oba banki połączyć dzisiaj, to - wg. danych na koniec 2006 roku - aktywa nowego banku wyniosłyby w sumie 4,8 mld zł, zysk netto ponad 24 mln zł, zatrudnienie ponad 900 pracowników w 52 placówkach. Banki obsługiwałyby ponad 900 klientów korporacyjnych, prawie 5 tys. małych i średnich firm oraz niemal 35 tys. klientów indywidualnych, a także ponad 6 tys. wspólnot mieszkaniowych i tysiąc jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.Tags: